Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 315

Checklista vid uppstart av projekt

Checklista Förstudiefasen

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på i förstudiefasen i projekt
 • Det finns ett skriftligt beställningsdokument, kallat t ex projektdirektiv, att utgå ifrån
 • Det finns en namngiven beställare till förstudien
 • Förstudien har en beslutad budget som är realistisk
 • Förstudiens resurs- och kompetensbehov är kartlagt och nödvändiga resurser finns att tillgå
 • Förstudien har en tidsplan
 • Förstudiens mål är tydliga
 • Förstudiens leveranser finns beskrivna
 • Förstudiens avgränsningar är tydliga och förankrade
 • Övriga liknande eller angränsande projekt till förstudien är identifierade
 • Förstudiens intressenter finns beskrivna
 • Det är tydligt om förstudien ska omfatta flera olika alternativa lösningar eller endast fokusera på en lösning
 • En leveransförteckning finns upprättad med tillhörande leveransbeskrivningar
 • Olika analyser har genomförts för att bedöma projektet ur olika aspekter
 • Begrepp som används i förstudien är definierade för att säkerställa att alla menar samma sak med respektive begrepp
 • Förstudiens rutiner och arbetssätt finns tydligt beskrivna och är kommunicerade
 • Rutiner för förstudiens olika typer av möten och dess frekvens finns beskrivna
 • Säkerhets- och sekretessregler för förstudiens arbete och resultat är hanterade
 • Olika hinder för förstudiearbetet har beaktats
 • Ett skriftligt dokument, kallat t ex projektförslag, är framtaget som ett resultat av förstudien
 • Ett beslutsmöte har genomförts med projektförslaget som underlag
 • Beslutet innehåller något av alternativen: Acceptera projektförslaget och gå vidare till nästa fas, Acceptera projektförslaget med vissa ändringar eller Stoppa projektet
Copyright© ProjektStegen Sverige AB