Shopping Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 256

Personuppgiftspolicy

Click here for an English version of the Privacy Policy

Om den här policyn

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med och att vår hantering följer gällande lagstiftning. Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Den här policyn beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter när du är kund hos oss, när du besöker vår webbplats eller när du kontaktar oss via e-post, telefon, chatt eller annat sätt. Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. ProjektStegen Sverige AB är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet och den som ansvarar för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn. Se kontaktuppgifter längre ner i den här policyn.

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Vi samlar in och hanterar dina personuppgifter när du:

 • beställer en utbildning, tjänst eller produkt
 • deltar i en utbildning
 • skapar användarkonton i och interagerar med våra digitala plattformar
 • besöker vår webbplats
 • anmäler dig för prenumerationer av digitalt material
 • kontaktar vår support

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
 • Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer, kortnummer och andra betalningsrelaterade uppgifter
 • Arbetsrelaterade uppgifter såsom arbetslivserfarenhet, befattningar, examensintyg
 • Systemrelaterade uppgifter såsom inloggningsuppgifter, användarkonton
 • Uppgifter som du lämnar när du genomför utbildning såsom användningssätt, resultat, självskattningar, reflektioner och annan information

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om utbildningar/tjänster/produkter
Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla utbildningar/tjänster/produkter till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av utbildningarna/tjänsterna/produkterna, för att kunna fullgöra vår leverans av utbildningar och tjänster, för att hjälpa dig vid frågor om din utbildning eller tjänst när du kontaktar vår support samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter, ekonomiska personuppgifter, arbetsrelaterade personuppgifter, systemrelaterade personuppgifter samt uppgifter du lämnar när du genomför utbildning.

Bokföring
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av utbildningar/tjänster/produkter till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de utbildningar/tjänster/produkter du är intresserad av generellt samt information om företaget. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Vilken rättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad utbildning/tjänst/produkt. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.
 • Vi behandlar dina personuppgifter för att registrera och administrera användarkonton i olika plattformar, molntjänster, kommunikationstjänster och andra tjänster som används för genomförande av utbildningar. För behandling av inloggningsuppgifter och kontaktuppgifter är den rättsliga grunden avtal.
 • När du genomför en utbildning hos oss behandlar vi uppgifter du lämnar via muntlig och skriftlig kommunikation genom exempelvis interagerande med plattformar och system, möten, telefon, e-post och andra kommunikationskanaler över elektroniska nätverk eller i fysisk lokal. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal eller berättigat intresse.
 • För behandlingarna marknadsföring är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.
 • Om din arbetsgivare har beställt och/eller bekostat en utbildning för din räkning kan vi komma att behandla och dela dina personuppgifter med denne för att fullgöra vårt åtagande. Se vidare punkten Arbetsgivare, under rubriken Vilka delar vi personuppgifter med? i denna policy, avseende syfte, typ och rättslig grund för denna behandling.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter vi hanterar för att du ska kunna genomföra utbildning hos oss sparar vi under utbildningstiden + 30 dagar.

Avtal för abonnemangstjänster sparar vi under avtalsperioden + 5 år.

Andra personuppgifter sparar vi så länge du är kund hos oss och upp till maximalt 12 månader därefter. Vissa personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Speciellt om cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbsida:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics).

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får en bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Vi använder cookies också för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebär att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 • Tjänsteleverantörer
  För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som vi är skyldiga såsom företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss. Det kan vara företag som tillhandahåller kursledare och företag som tillhandahåller plattformar, molntjänster, systemstöd och andra tjänster. Dessa företag får endast behandla personuppgifter efter att vi har tecknat skriftliga avtal med företaget och behandlingen får endast ske enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.

 • Arbetsgivare
  Om din arbetsgivare har beställt och/eller bekostat en utbildning för din räkning kan vi för att fullgöra vårt åtagande i avtal med din arbetsgivare komma att


  – hantera personuppgifter för dig som blivande utbildningsdeltagare innan du påbörjar din utbildning genom att registrera kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter i plattformar, kommunikationssystem, system för utbildningsadministration och i andra tjänster som används för genomförande av utbildning. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal eller berättigat intresse.

  – skicka personlig information om dig som utbildningsdeltagare till utsedda kontaktpersoner i avtalet med din arbetsgivare. Den information som skickas är uppgifter om din användning och uppnått resultat i utbildningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal eller berättigat intresse.

 • Myndigheter
  Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Ändringar i denna personuppgiftpolicy

Ändringar och uppdateringar av denna personuppgiftpolicy publiceras på webbsidan projektledarutbildning.se och i andra kanaler där policyn gjorts tillgänglig.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du är självklart välkommen att kontakta oss om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vänligen maila dina frågor till info@projektstegen.se.

ProjektStegen Sverige AB, org.nr 556598-3011, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma.