Frågor och svar om projektmodellen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring projektmodellen. Kontakta oss om du inte hittar svaret på just din fråga eller vill diskutera hur projektmodellen kan stödja er projektverksamhet.

Allmänna frågor | Dokumentstöd & Teknik | Licensmodell & Uppgraderingar

FAQ – Allmänna frågor

Vilka typer av projekt passar ProjektStegens projektmodell?

Projektmodellen har idag användare inom de flesta branscher och typer av projekt. Vid utveckling av projektmodellen har stor vikt lagts vid att den ska fungera väl oavsett typ av projekt. Exempel på projekttyper är IT, produktutveckling, tjänsteutveckling, marknadsföring, organisationsutveckling etc.

Kräver projektmodellen någon speciell utbildning?

Nej ingen specifik utbildning krävs. Varje steg i projektmodellen förklaras genom en kortfattad beskrivande text. För varje steg som har en dokumentmall finns dessutom också ett ifyllt exempel för att förklara stegets innehåll. Utöver beskrivningar och mallstöd finns även en kort tänk-på-lista för alla stegen i projekt.

Hur hanterar projektmodellen olika beslut i projekt?

Varje projektfas avslutas med ett beslutsmöte. Normalt används då styrande dokumentet som underlag för att besluta om projektet ska gå vidare enligt plan, ändras och sedan gå vidare eller om projektet ska stoppas. Beslutet dokumenteras med hjälp av de medföljande beslutsmallarna. Självklart innehåller dock ett projekt ett stort antal mindre och större beslut utöver beslutet mellan varje projektfas. Även dessa beslut kan med fördel använda beslutsmallarna, med tillhörande aktuella bilagor, för att dokumentera beslut.

Hur hanteras projektroller och ansvar i modellen?

I steget Projektorganisation beskrivs och definieras rollerna i projektet. Exempel på roller i en projektorganisation är Projektledare, Projektgrupp, Referensgrupp, Styrgrupp, Beställare och olika typer av Arbetsgrupper. I rollerna definieras även ansvar och befogenheter. Projektmodellen har utöver dokumentmall för att beskriva roller, ansvar och befogenheter även en dokumentmall för sk resurssäkring. Resurssäkring är en viktig del av en projektledares uppgift för att säkra upp att projektets resurser verkligen finns tillgängliga i den omfattning och vid de tidpunkter som bestämts.

FAQ – Dokumentstöd & teknik

Vilka olika typer av dokumentmallar ingår i projektmodellen?

Projektmodellen innehåller 5 styrande dokument, 5 beslutande dokument och ca 40 stödjande dokument. Principen för användande är enkel, använd ett styrande dokument per projektfas och komplettera med stödjande dokument vid behov. När projektet går över i en ny fas används ett beslutande dokument som dokumenterar projektets eventuella fortsättning.

Går det att anpassa och lägga till egna mallar?

Det finns totalt ca 50 st olika dokumentmallar i Microsoft Word, Excel och Powerpoint. Det är enkelt att lägga till, ändra eller ta bort dokumentmallar efter behov. Om speciella krav finns på grafisk layout, typsnitt och införande av logotype kan mallarna levereras efter era önskemål till fastpris enligt en separat offert.

Vilka systemkrav finns det för projektmodellen?

Projektmodellen kräver att användare har en webbläsare och programvarorna Microsoft Word, Excel och Powerpoint. En driftsmiljö krävs också för att användarna ska kunna använda projektmodellen. Här finns olika alternativ, t ex Microsoft SharePoint On premises, Microsoft SharePoint Online för Office365, WordPress eller ert egna Intranät. Läs mer om olika driftslösningar på sidan Teknisk plattform »

FAQ – Licensmodell & uppgraderingar

Hur ser licensmodellen ut för projektmodellen?

Vi erbjuder tre olika typer av licenser:

Projektlicens – tidsbegränsad licens för ett eller flera projekt.

Begränsad organisationslicens – licens för ett visst antal användare inom en organisation. Licensen är ej tidsbegränsad.

Obegränsad organisationslicens – licens för obegränsat antal användare inom en organisation eller koncern.

Hur hanteras uppdateringar av projektmodellen?

Uppdateringar ingår inte i licenskostnaden utan offereras separat. Vår erfarenhet är att många kunder anpassar projektmodellen, t ex genom att göra tillägg, borttag och förändringar av olika delar. Vid lansering av nya versioner av projektmodellen ges alla kunder möjlighet att bedöma hur den nya versionen passar in i den egna organisationens befintliga version. Om kund då är intresserad av uppdatering så offereras uppdatering separat. Ofta till en mycket låg kostnad. Kontakta oss för mer information om licensmodellen och vad den skulle innebära för er organisation.

Hur ofta uppdateras projektmodellen?

Projektmodellen utvecklas och uppdateras löpande genom att nya versioner lanseras. En viktig parameter vid framtagning av nya versioner är dock alltid att inte öka projektmodellens komplexitet. Den har alltid, och kommer alltid att vara, enkel att förstå och använda i praktiken.

Snabblänkar om projektmodellen

Startsida projektmodell | Projektmodellens delar | Införandeprocess | Anpassningar | Plattformar | Priser

Kontakta oss för en diskussion om projektmodell utifrån din organisations behov