Projektgenomlysning

Har ni behov av att analysera projektet? En projektgenomlysning kan identifiera eventuella svagheter och brister i projektet men också finna styrkor och framgångsfaktorer med ert projekt.

Granska projektet opartiskt

En Projektgenomlysning syftar till att på ett opartiskt sätt granska ett eller flera projekt för att finna förslag på förbättringsåtgärder, identifiera svagheter och brister i projektets styrning och ledning samt att identifiera styrkor och framgångsfaktorer. Vi genomför en analys och återkopplar med åtgärdsförslag för projektet.

Projektgenomlysning passar om t ex en beställare eller styrgrupp behöver en samlad bild av projektets mest centrala delar som t ex tidsplan, ekonomistyrning, resurser, leveranser och måluppfyllelse.

Vem vänder sig projektgenomlysning till?

Projektgenomlysning passar om t ex en beställare eller styrgrupp behöver en samlad bild av projektets mest centrala delar som t ex tidsplan, ekonomistyrning, resurser, leveranser och måluppfyllelse.

Att beställa en Projektgenomlysning ska inte ses som ett misslyckande. Genomlysningen kan med fördel genomföras som en kvalitetssäkring av ett viktigt projekt, utan att projektet har några allvarliga kända problem.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill diskutera ert behov av projektgenomlysning. Till kontakt »

Projektkonsulter att hyra
Förväntat resultat
  • Förslag till förbättringsåtgärder
  • Beskrivning av projektets styrkor och svagheter
  • Beskrivning av identifierade styrkor och svagheter
  • Förslag till handlingsplan med konkreta aktiviteter

Hur genomförs projektgenomlysning?

Förberedelser

Tillsammans går vi igenom nuläget i projektet, intressenter och roller, kända problem och risker samt förbereder intervjuer med nyckelpersoner i projektet.

Mål och omfattning av tjänsten definieras.

Genomförande

Vi genomför intervjuer med nyckelpersoner i projektet.

Intervjuer sammanställs och stäms av löpande med beställare.

Kompletterande aktiviteter bestäms i samråd med beställaren.

Uppföljning

Efter att vi har analyserat hela projektet sammanställer vi vår analys i en rapport tillsammans med en handlingsplan med konkreta aktiviteter.

Rapporten diskuteras med olika intressenter innan en slutversion av rapporten presenteras för beställaren.