Projektgenomlysning

Har ni behov av att analysera projektet? En projektgenomlysning kan identifiera eventuella svagheter och brister i projektet men också finna styrkor och framgångsfaktorer med ert projekt.

Granska projektet opartiskt

En Projektgenomlysning syftar till att på ett opartiskt sätt granska ett eller flera projekt för att finna förslag på förbättringsåtgärder, identifiera svagheter och brister i projektets styrning och ledning samt att identifiera styrkor och framgångsfaktorer. Vi genomför en analys och återkopplar med åtgärdsförslag för projektet.

Projektgenomlysning passar om t ex en beställare eller styrgrupp behöver en samlad bild av projektets mest centrala delar som t ex tidsplan, ekonomistyrning, resurser, leveranser och måluppfyllelse.

Kvalitetssäkra projektet

Vem vänder sig Projektgenomlysning till?

Projektgenomlysning passar om t ex en beställare eller styrgrupp behöver en samlad bild av projektets mest centrala delar som t ex tidsplan, ekonomistyrning, resurser, leveranser och måluppfyllelse.

Att beställa en Projektgenomlysning ska inte ses som ett misslyckande. Genomlysningen kan med fördel genomföras som en kvalitetssäkring av ett viktigt projekt, utan att projektet har några allvarliga kända problem.

Kontakta oss angående projekttjänsten Projektgenomlysning

Till kontakt
Till kontakt
Hela projektet analyseras

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

  • Förslag till förbättringsåtgärder
  • Beskrivning av projektets styrkor och svagheter
  • Beskrivning av identifierade svagheter och brister
  • Förslag till handlingsplan med konkreta aktiviteter

Hur genomförs en Projektgenomlysning?