PROJEKTGENOMLYSNING

Har ni behov av att analysera projektet? En projektgenomlysning kan identifiera eventuella svagheter och brister i projektet men också finna styrkor och framgångsfaktorer med ert projekt.

Granska projektet opartiskt

En Projektgenomlysning syftar till att på ett opartiskt sätt granska ett eller flera projekt för att finna förslag på förbättringsåtgärder, identifiera svagheter och brister i projektets styrning och ledning samt att identifiera styrkor och framgångsfaktorer. Vi genomför en analys och återkopplar med åtgärdsförslag för projektet.

Projektgenomlysning passar om t ex en beställare eller styrgrupp behöver en samlad bild av projektets mest centrala delar som t ex tidsplan, ekonomistyrning, resurser, leveranser och måluppfyllelse.

Kvalitetssäkra projektet

Vem vänder sig Projektgenomlysning till?

Projektgenomlysning passar om t ex en beställare eller styrgrupp behöver en samlad bild av projektets mest centrala delar som t ex tidsplan, ekonomistyrning, resurser, leveranser och måluppfyllelse.

Att beställa en Projektgenomlysning ska inte ses som ett misslyckande. Genomlysningen kan med fördel genomföras som en kvalitetssäkring av ett viktigt projekt, utan att projektet har några allvarliga kända problem.

projektgenomlysning

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

  • check Förslag till förbättringsåtgärder
  • check Beskrivning av projektets styrkor och svagheter
  • check Beskrivning av identifierade svagheter och brister
  • check Förslag till handlingsplan med konkreta aktiviteter

Kontakta oss om projektgenomlysning

Har du några frågor om våra konsulttjänster eller vill du diskutera ert behov av projektgenomlysning?

Hur genomförs Projektgenomlysning?

Förberedelser

Tillsammans går vi igenom nuläget i projektet, intressenter och roller, kända problem och risker samt förbereder intervjuer med nyckelpersoner i projektet. Mål och omfattning av tjänsten definieras.

Genomförande

Vi genomför intervjuer med nyckelpersoner i projektet. Intervjuer sammanställs och stäms av löpande med beställare. Kompletterande aktiviteter bestäms i samråd med beställaren.

Uppföljning

Vi analyserar hela projektet och sammanställer i en rapport. Rapporten diskuteras med olika intressenter innan en slutversion av rapporten presenteras för beställaren.