Användarvillkor e-learning

Se aktuella användarvillkor för e-learning. Villkoren nedan godkänns tillsammans med gällande personuppgiftspolicy vid första inloggning till kursportalen.

1. Bakgrund

ProjektStegen Sverige AB, 556598-3011, (”ProjektStegen”) tillhandahåller utbildning genom E-learning (”Tjänsten”). Tjänsten görs tillgänglig för användaren (”Kunden”) under en begränsad tid (”Avtalsperioden”). Kundens nyttjande av Tjänsten begränsas till de utbildningar som Kunden beställt (”Beställningen”).

2. Godkännande av villkor för tjänsten

Vid Kundens beställning av Tjänsten blir Kunden bunden till dessa användarvillkor.

3. Tjänstens omfattning

ProjektStegen upplåter till Kunden, efter dennes erläggande av betalning, en exklusiv, icke överlåtbar, licens att nyttja Tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor för de utbildningar och för det antal användare som beställts. Efter denna period har Kunden ej rättighet att nyttja Tjänsten.

4. Priser och betalning

Pris för Tjänsten framgår av den plats där Tjänsten beställts av Kunden. Till pris tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

5. Leverans

Leverans skall anses ha skett när Kunden har mottagit inloggningsuppgifter till Tjänsten.

6. Immateriella rättigheter

Tjänsten är upphovsrättsligt skyddad och samtliga immateriella rättigheter beträffande Tjänsten tillkommer ProjektStegen exklusivt. Kunden förvärvar endast en begränsad nyttjanderätt för det antalet användare som beställts. Kunden äger ej rätt att framställa kopior av Tjänsten. Kunden får inte delvis eller i sin helhet vidarelicensiera, hyra ut, överlåta, upplåta, pantsätta eller på annat sätt, mot eller utan vederlag, överföra någon av de rättigheter som upplåts utan skriftligt godkännande från ProjektStegen. Märkning eller uppgift om upphovsrätt eller copyright i program eller på medium där Tjänsten görs tillgänglig för Kunden får inte förändras eller avlägsnas.

7. Hantering av inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter som delges Kunden är personliga och det åligger Kunden att hantera och förvara dessa på ett betryggande sätt så att spridning därav förhindras.

Behandling av personuppgifter

Genom att beställa Tjänsten godkänner Kunden ProjektStegens personuppgiftspolicy. Aktuell personuppgiftspolicy finns i den kursportal som Kunden ges tillgång till.

8. Tjänstens förtida upphörande

ProjektStegen har rätt att säga upp Tjänsten till omedelbart upphörande om Kunden i väsentligt avseende åsidosätter bestämmelse i dessa villkor. Som åsidosättande av bestämmelse från Kundens sida skall alltid anses upplåtelse av underlicenser, och nyttjande av Tjänsten i större omfattning, för fler användare eller på annat sätt än dessa villkor uttryckligen tillåter. Rätten att nyttja Tjänsten upphör automatiskt att gälla om Tjänsten sägs upp av ovan angivna anledningar.

9. Ansvar

ProjektStegen garanterar inte att Tjänsten är fri från fel eller att resultatet av Kundens användning av Tjänsten är felfritt, optimalt eller komplett för Kundens behov. ProjektStegen ansvarar endast för direkta skador som orsakas genom uppsåt eller grov oaktsamhet av ProjektStegen. ProjektStegen ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador såsom exempelvis, dock ej uteslutande, förlorad handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga, förväntad besparing eller annan förbättring som uteblivit eller förlust eller förvanskning av data. ProjektStegens totala skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande den betalning som erlagts av Kunden avseende den skadegörande Tjänsten.