Shopping Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 338

Användarvillkor för Tjänsten

Click here for an English version of these Terms of use

Dessa villkor gäller fr o m 2020-11-17.

Villkoren nedan godkänns tillsammans med gällande personuppgiftspolicy vid första inloggning till kursportalen.

Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för den tjänst (”Tjänsten”) som ProjektStegen Sverige AB, 556598-3011, (”ProjektStegen”) tillhandahåller. Tjänsten görs tillgänglig för kursdeltagaren (”Kunden”) under en begränsad tid (”Avtalsperioden”). Kundens nyttjande av Tjänsten begränsas till de utbildningar och delar som Kunden beställt (”Beställningen”). ProjektStegen upplåter till Kunden, efter dennes erläggande av betalning, en icke exklusiv, icke överlåtbar, licens att nyttja Tjänsten i enlighet med Beställningen och dessa Användarvillkor, gemensamt benämnda (”Avtalet”), för de utbildningar och för det antal användare som beställts. Vid Beställning av Tjänsten godkänner Kunden dessa Användarvillkor och blir bunden till Avtalet.

Tjänsten

Tjänsten består av den eller de utbildningar, tjänster och moduler som görs tillgängliga för Kunden över allmänna elektroniska nätverk, molntjänster, digitala plattformar eller på plats i fysisk lokal. Tjänstens innehåll omfattar såväl digitalt material som material i print.

Beställningen

Beställning av Tjänsten kan ha skett på något av följande sätt:

  • Kunden beställer Tjänsten som anställd hos Kundens arbetsgivare (”Kundens Arbetsgivare”)
  • Kundens Arbetsgivare beställer Tjänsten åt Kunden
  • Kundens Arbetsgivare beställer ett abonnemang eller paket av utbildningar för Tjänsten i ett avtal som därmed utgör en beställning åt Kunden
  • Kunden beställer Tjänsten som privatperson

Till Beställningen hör beskrivning av vilket innehåll och omfattning av Tjänsten som Beställningen omfattar (”Specifikation”) som återfinns på platsen för Beställningen. Av Beställningen framgår antalet användare av Tjänsten som beställts.

Vi förbehåller oss rätten att inte genomföra en beställning om vi anser att Kunden, eller den verksamhet Kunden representerar, vara en konkurrent till ProjektStegen.

Avtalsperiod

Perioden där Tjänsten görs tillgänglig för Kunden framgår av Beställningen. Efter Avtalsperioden har Kunden ej rättighet att nyttja Tjänsten.

Priser för Tjänsten

Pris för Tjänsten framgår av den plats där Tjänsten beställts av Kunden. Till pris tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Leverans och användning av Tjänst

Leverans skall anses ha skett när Kunden har mottagit inloggningsuppgifter till Tjänsten. Kunden använder Tjänsten genom inloggning till Tjänsten i de platser såsom plattformar, kommunikationskanaler och lokaler som angivits av ProjektStegen. Tjänsten får endast användas på de platser ProjektStegen anvisar till och tillhandahåller.

Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Tjänsten är upphovsrättsligt skyddad och samtliga immateriella rättigheter beträffande Tjänsten tillkommer ProjektStegen exklusivt. Kunden förvärvar endast en begränsad nyttjanderätt för det antalet användare som beställts. Kunden äger ej rätt att framställa kopior av hela eller delar av Tjänsten. Kunden får inte delvis eller i sin helhet vidarelicensiera, hyra ut, överlåta, upplåta, pantsätta eller på annat sätt, mot eller utan vederlag, överföra någon av de rättigheter som upplåts utan skriftligt godkännande från ProjektStegen. Märkning eller uppgift om upphovsrätt eller copyright i program eller på medium där Tjänsten görs tillgänglig för Kunden får inte förändras eller avlägsnas. Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till Kunden eller någon annan.

Hantering av inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter som delges Kunden är personliga och det åligger Kunden att hantera och förvara dessa på ett betryggande sätt så att spridning därav förhindras.

Sekretess

ProjektStegen kan under Avtalsperioden komma att mottaga konfidentiell information om Kunden. Med konfidentiell information avses skriftlig och muntlig information som avser affärs- och yrkeshemligheter eller annan information om Kunden eller Kundens Arbetsgivare som inte är allmänt kända eller tillgängliga och är att betrakta som konfidentiella. ProjektStegen har enbart rätt att använda konfidentiell information för det syfte som den lämnats av Kunden. Denna sekretess ska gälla under Avtalstiden och därefter så länge som informationen är att betrakta som konfidentiell. Sekretessåtagandet enligt denna punkt omfattar inte om utlämnande eller användning av information krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Den typ av information som ProjektStegen upplyst Kunden om kan komma att spridas till andra användare av Tjänsten eller till Kundens Arbetsgivare ska ej heller betraktas som konfidentiell.

Behandling av personuppgifter

Genom att använda Tjänsten godkänner Kunden att ProjektStegen hanterar personuppgifter i enlighet med ProjektStegens personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på ProjektStegens webbplats samt i de digitala plattformar som anges.

ProjektStegen vill särskilt informera Kunden om att om Kundens Arbetsgivare beställt eller bekostat tillgång till Tjänsten godkänner Kunden genom Avtalet att ProjektStegen skickar information om Kundens uppnådda användning och uppnådda resultat i Tjänsten till Kundens Arbetsgivare för att ProjektStegen ska kunna fullgöra sitt åtagande enligt avtal mot denne.

Förtida upphörande av Tjänsten

ProjektStegen har rätt att stänga av Tjänsten och säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden i väsentligt avseende åsidosätter bestämmelse i dessa Användarvillkor. Som åsidosättande av bestämmelse från Kundens sida skall alltid anses upplåtelse av underlicenser, och nyttjande av Tjänsten i större omfattning, för fler användare eller på annat sätt än dessa villkor uttryckligen tillåter. Rätten att nyttja Tjänsten upphör automatiskt att gälla om Avtalet sägs upp av ovan angivna anledningar.

Ansvar för användning och fel i Tjänsten

ProjektStegen garanterar inte att Tjänsten är fri från fel eller att resultatet av Kundens användning av Tjänsten är felfritt, optimalt eller komplett för Kundens behov. ProjektStegen ansvarar endast för direkta skador som orsakas genom uppsåt eller grov oaktsamhet av ProjektStegen. ProjektStegen ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador såsom exempelvis, dock ej uteslutande, förlorad handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga, förväntad besparing eller annan förbättring som uteblivit eller förlust eller förvanskning av data. ProjektStegens totala skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande den betalning som erlagts av Kunden avseende den skadegörande Tjänsten.

Underhåll av Tjänsten

ProjektStegen ska underhålla, uppdatera och uppgradera Tjänsten som ProjektStegen anser nödvändig. ProjektStegen har även rätt men inte skyldighet att under Avtalsperioden utveckla och ändra Tjänsten och underleverantörer, driftsplattformar och tredjepartsprodukter. Ingenting i denna punkt får medföra väsentliga försämringar av Tjänsten.

Kunden är medveten om att ProjektStegens underhåll av Tjänsten från tid till annan kan komma att medföra att Tjänsten behöver göras otillgänglig genom planerade och oplanerade driftsstopp. ProjektStegen ska sträva efter att genomföra sådant arbete på ett sätt som medför så lite olägenhet som möjligt för Kunden.

Användning av underleverantörer

ProjektStegen har rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av ProjektStegens åtaganden enligt Avtalet. För utförandet av sådana avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer ansvarar ProjektStegen som om de hade utförts av ProjektStegen själv.

Överlåtelse av avtal

Avtalet får inte överlåtas eller på annat sätt överföras till tredje part, bortsett från att ProjektStegen skall ha rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till juridisk person som bildats eller bemyndigats att överta hela eller del av ProjektStegens verksamhet.

Ändringar i villkoren

ProjektStegen har rätt att göra ändringar och tillägg till dessa Användarvillkor under pågående avtalsperiod. Vid ändringar ska ProjektStegen meddela Kunden utifrån vad som är lämpligt utifrån omständigheterna, t ex via e-post eller via meddelande i Tjänsten eller på ProjektStegens webbplats. Om Kunden upplever att förändringar eller tillägg innebär väsentlig försämring av villkoren ska denne informera ProjektStegen om detta och parterna ska därefter inleda förhandling för att tillsammans nå en överenskommelse.

Force majeure

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, krigshändelse, brand, blockad eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (”Force Majeure”). Part som påkallar befrielse enligt Force Majeure skall skriftligen utan dröjsmål underrätta motparten därom. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats för längre tid än en (1) månad på grund av Force Majeure, äger part skriftligen frånträda Avtalet.

Tvist och lagval

Tvist i anledning av Avtalet skall, om Parterna inte i samförstånd kan lösa eventuella meningsskiljaktigheter, slutligt vid varje tillfälle avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat förfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Avtalet såväl som fullgörandet av detsamma skall styras av, och tolkas i enlighet med svensk lag.