Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Internutbildning

Vi genomför sedan 1998 intern projektutbildning för organisationer i hela Sverige och internationellt. Med en internutbildning finns stora möjligheter att anpassa upplägget utifrån era specifika behov. Vi erbjuder både internutbildning som genomförs online, onsite eller som en kombination.

Utbildning utifrån nuläge och mål

En viktig förberedelse vid internutbildning är att stämma av nivå och mål avseende organisationens projektmognad. Risken är annars att utbildningen utgår ifrån förutsättningar som inte speglar kursdeltagarnas dagliga verklighet avseende projekt.
 
Titta gärna på filmen och reflektera över din organisations nivå av projektmognad.

Väl beprövad process för kvalitetssäkring av utbildning

01

Behovsanalys

Mål → Omfattning → Målgrupp → Innehåll → Nivå

02

Anpassningar

Anpassningar → Övningar → Praktikfall → Fokusområden

03

Förberedelser

Material → Webbmöte/Lokal → Tider → Webbsida → Deltagarenkät

04

Genomförande

Genomförande → Avstämning → Kursutvärdering → Diplom

05

Utvärdering

Sammanställning kursutvärderingar → Slutsatser → Kommentarer

06

Uppföljning

Måluppfyllelse → Erfarenheter → Eventuellt nästa steg

Anpassningar

Alla våra utbildningar kan anpassas i olika grad. T ex kan olika angränsande processer, specifika moment och olika typer av övningar och rollspel likväl som digitala komponenter och kunskapstester införas i utbildningarna.
 
Oavsett om ni beställer specifika anpassningar eller inte så hanterar vi varje unikt kurstillfälle som en anpassad utbildning i syfte att säkerställa att utbildningen innehåller de delar och den nivå som ni önskar.
 
Som utgångspunkt används vårt stora utbud av olika utbildningskomponenter som är väl beprövade.
projektledarutbildninginternt
kurskoordinatorlearningsuccess

Fokus på helhet & detaljer

Mitt jobb är att se till så att totalupplevelsen vid genomförande av internutbildning överträffar beställarens förväntningar. Jag koordinerar alla aktiviteter med beställare, kursdeltagare och kursledare. Du som beställare kan lita på att allt fungerar före, under och efter varje utbildning och har endast en kontaktperson.

Marianne Hökenhammar
Learner Success Coordinator

projektledarutbildningengelska

International training

We have extensive experience in international education, from single courses to comprehensive training programs for corporate groups. Training in an international environment requires special preparation and experience, for example to deal with cultural differences, logistics for an efficient structure, etc.

We have conducted onsite training in project management in the United States, China, Malaysia, Great Britain, Slovakia, Poland, Denmark, Switzerland, Italy, Finland and Estonia.

We also have most of our e-learnings in English.