Kursvillkor

Se aktuella kursvillkor nedan för schemalagd och intern utbildning. För onlineutbildning/e-learning gäller separata villkor vilka godkänns vid första inloggning till kursportalen.

Kursbekräftelse

Vi skickar en kursbekräftelse när du anmält dig till en utbildning. I god tid före utbildningen skickar vi även en kallelse med information om kurstider, vägbeskrivning med mera. Som bevis på att du gått en kurs hos oss får du alltid ett kursintyg i form av ett diplom.

Återbud och ersättare

Om du får förhinder att delta på en kurs som du är anmäld till kan du utan kostnad överlåta din kursplats till en kollega. Meddela oss namn, telefonnummer och e-postadress till aktuell kollega. För avbokning av kursen, se avbokningsregler nedan.

Inställning av kurs

ProjektStegen förbehåller sig rätten att ställa in/flytta kurser vid för få anmälningar eller av orsak som står utanför ProjektStegens kontroll.

Immateriella rättigheter

Utbildningarna är upphovsrättsligt skyddade och samtliga immateriella rättigheter, liksom eventuell patenträtt tillkommer ProjektStegen Sverige AB exklusivt. Kunden får ej kopiera, lagra elektroniskt, översätta eller på annat sätt tillgängliggöra kursmaterialet internt eller till tredje part annat än vad som överenskommits med ProjektStegen Sverige AB.

Kunden får inte delvis eller i sin helhet vidarelicensiera, hyra ut, överlåta, upplåta, pantsätta eller på annat sätt, mot eller utan vederlag, överföra någon av de rättigheter som följer av avtal utan skriftligt godkännande från ProjektStegen.

Kunden äger inte rätt att, utöver vad som är uttryckligen tillåtet enligt Avtal, publicera eller hålla något jämförande test tillgängligt till någon tredje man utan föregående skriftliga samtycke från ProjektStegen.

Märkning eller uppgift om förekommande patent, upphovsrätt eller copyright i program eller på medium där Produkterna görs tillgänglig för Kunden skall bibehållas av Kunden och får inte förändras eller avlägsnas.

Genomförande av utbildningar

Samtliga utbildningar som, helt eller delvis, använder sig av ProjektStegens Sverige ABs utbildningsmaterial skall hållas med kursledare från ProjektStegen Sverige AB.

Avbokningsregler

Efter beställning av kursplats äger Kunden rätt att avboka kursplats utan kostnad fram till 1 kalendermånad innan utbildningsstart. Fram till 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av priset. För avbokning senare än 2 veckor innan utbildningsstart debiteras hela priset. Alla eventuella avbokningar skall vara skriftliga för att äga giltighet.

Force Majeure

ProjektStegen förbehåller sig rätten att flytta kursdatum vid Force majeure-liknande händelser. Till dessa händelser räknas t ex plötslig sjukdom av kursledare. ProjektStegens ansvar begränsas till återbetalning av eventuell redan erlagd kursavgift.

Mervärdesskatt

På samtliga angivna priser för all typ av utbildning tillkommer svensk moms.