Projektprogram

Har er organisation beslutat sig för att satsa på att effektivisera projektverksamheten? Vi har lång erfarenhet av att genomföra olika typer av projektprogram där omfattning och innehåll anpassas efter behov. Ett program kan med fördel innehålla träning inom autentiska projektsituationer inom just er organisation. Att avsluta programmet med en intern certifiering kan också många gånger vara ett effektivt sätt att uppnå olika mål med er projektverksamhet. Läs om 4 olika steg för projektprogram:

36

deltagare deltar just
nu i ett projektprogram

2021-02-15

1. Initiering av program

Starten på diskussionen är den idé och målbild som ni diskuterat internt, t ex att ni avser att införa en gemensam projektmodell. Därefter sker en avstämning av förväntningar och arbetsformer för deltagarna i programmet.

2. Framtagning av olika komponenter

Utifrån ProjektStegens standardkomponenter tas skräddarsydda komponenter fram. När de olika delarna är framtagna läggs en gemensam planering för hur genomförandet ska schemaläggas.

3. Genomförande

Genomförande av programmet, som kan sträcka sig kalendermässigt från några månader till flera år.

4. Uppföljning

Löpande uppföljning av utfall och justeringar genomförs vid behov.

Internutbildning i projektledning i programform

Intern kompetensutveckling i projekt

Syfte med projektprogram

  • Vara ett steg i arbetet med att förbättra, skapa förutsättningar för och kvalitetssäkra projektarbetsformen och projektledarrollen inom organisationen
  • Ge en ökad förståelse och insikt i organisationens sätt att initiera, driva, leda och följa upp projekt med det gemensamma projektarbetssättet som bas
  • Ge deltagarna ett kunskapsbevis på kompetens i projektledning genom en certifiering

Blended learning

Visst kan det vara lite svårt att hålla isär alla begrepp inom det växande området digital utbildning eller edtech som området numera ofta kallas. Oavsett vilken bransch och område det gäller är trenden tydlig – traditionell utbildning tappar mark till förmån för mer varierade lärstilar. Blended innebär i korthet att olika komponenter, tekniker och lärstilar används tillsammans. Här ser du några exempel på komponenter som vi har utvecklat och använder vid genomförande av projektprogram.

E-LEARNING

Teori och baskunskaper lärs ut på ett varierat sätt i kursdeltagares egen takt

GRUPPARBETE

Mellanliggande grupparbeten med ett eller flera praktikfall som utgångspunkt

WEBBMÖTEN

Webbmöten med teorigenomgångar och erfarenhetsutbyte

ONSITE MÖTEN

Gruppen träffas tillsammans med kursledare med en anpassad agenda

COACHING

Tillgång till kursledare som svarar på frågor under hela utbildningstiden

TEST & DIPLOMERING

Kunskapstest och därefter diplomering som bevis på genomförd utbildning

3 kundbehov där blended learning passar bra

“Vi behöver utbilda en grupp på ca 15 medarbetare i projektledning”

Innan kursstart får deltagarna tillgång till en webbplats för kursen där de kan ta del av förberedande digitala komponenter t ex teoriavsnitt, göra olika tester och ställa frågor inför utbildningen. Sedan genomförs traditionell utbildning i den omfattning som kunden har behov av. Då har deltagarna mer jämna förkunskaper och tiden då vi träffas i en utbildningslokal kan användas till fördjupande diskussioner. Därefter kan deltagarna återvända till webbplatsen och ta del av filmklipp, fördjupande artiklar och ett avslutande kunskapstest.

“Vi vill höja kompetensen i projektarbetsformen för hela vår organisation”

En effektiv projektmiljö är en kombination av olika delar. En viktig del är att olika projektroller har rätt kompetens. Att utbilda medarbetare med centrala projektroller såsom chefer och beställare, projektledare och projektmedlemmar är ofta en viktig framgångsfaktor. Med blended learning kan rätt omfattning och nivå på kompetensutveckling genomföras för de olika projektrollerna.

“Vi vill anpassa utbildningen till vår verksamhet”

Projektarbetsformen är så etablerad i de flesta organisationer att den är en naturlig del av hur resultat arbetas fram. Men det finns ofta angränsande processer och rutiner som behöver fungera tillsammans med projekten. Istället för att genomföra olika utbildningar för olika områden kan blended learning ta ett helhetsgrepp på den kompetensutveckling som behövs. Vi kan då tillsammans med kunden skapa olika komponenter som tillsammans ger medarbetarna rätt kunskap.

Varierade upplägg för olika projektroller

Vi skapar unika projektprogram för rollerna chef/beställare, projektledare och projektdeltagare. Programmen kan enkelt anpassas avseende omfattning och nivå.

Se exempel på introduktionsfilm för ett projektprogram. Observera att filmen är förkortad och all information om kundens namn och verksamhet är borttagen av sekretesskäl.

KONTAKTA OSS FÖR EN DISKUSSION OM PROJEKTPROGRAM