Villkor & policyer

På den här sidan har vi samlat några av våra villkor och policyer. Vi strävar efter att det både ska vara enkelt att hitta och förstå villkor och policies för att använda våra webbplatser, utbildningar, produkter och tjänster. Om du har någon fråga är du såklart välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med och att vår hantering följer gällande lagstiftning. Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Den här policyn beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter när du är kund hos oss, när du besöker vår webbplats eller när du kontaktar oss via e-post, telefon, chatt eller annat sätt. Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. ProjektStegen Sverige AB är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet och den som ansvarar för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn. Se kontaktuppgifter längre ner i den här policyn.

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Vi samlar in och hanterar dina personuppgifter när du:

 • beställer en utbildning, tjänst eller produkt
 • deltar i en utbildning
 • skapar användarkonton i och interagerar med våra digitala plattformar
 • besöker vår webbplats
 • anmäler dig för prenumerationer av digitalt material
 • kontaktar vår support

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
 • Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer, kortnummer och andra betalningsrelaterade uppgifter
 • Arbetsrelaterade uppgifter såsom arbetslivserfarenhet, befattningar, examensintyg
 • Systemrelaterade uppgifter såsom inloggningsuppgifter, användarkonton
 • Uppgifter som du lämnar när du genomför utbildning såsom användningssätt, resultat, självskattningar, reflektioner och annan information

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om utbildningar/tjänster/produkter
Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla utbildningar/tjänster/produkter till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av utbildningarna/tjänsterna/produkterna, för att kunna fullgöra vår leverans av utbildningar och tjänster, för att hjälpa dig vid frågor om din utbildning eller tjänst när du kontaktar vår support samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter, ekonomiska personuppgifter, arbetsrelaterade personuppgifter, systemrelaterade personuppgifter samt uppgifter du lämnar när du genomför utbildning.

Bokföring
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av utbildningar/tjänster/produkter till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de utbildningar/tjänster/produkter du är intresserad av generellt samt information om företaget. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Vilken rättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad utbildning/tjänst/produkt. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.
 • Vi behandlar dina personuppgifter för att registrera och administrera användarkonton i olika plattformar, molntjänster, kommunikationstjänster och andra tjänster som används för genomförande av utbildningar. För behandling av inloggningsuppgifter och kontaktuppgifter är den rättsliga grunden avtal.
 • När du genomför en utbildning hos oss behandlar vi uppgifter du lämnar via muntlig och skriftlig kommunikation genom exempelvis interagerande med plattformar och system, möten, telefon, e-post och andra kommunikationskanaler över elektroniska nätverk eller i fysisk lokal. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal eller berättigat intresse.
 • För behandlingarna marknadsföring är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.
 • Om din arbetsgivare har beställt och/eller bekostat en utbildning för din räkning kan vi komma att behandla och dela dina personuppgifter med denne för att fullgöra vårt åtagande. Se vidare punkten Arbetsgivare, under rubriken Vilka delar vi personuppgifter med? i denna policy, avseende syfte, typ och rättslig grund för denna behandling.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter vi hanterar för att du ska kunna genomföra utbildning hos oss sparar vi under utbildningstiden + 30 dagar.

Avtal för abonnemangstjänster sparar vi under avtalsperioden + 5 år.

Andra personuppgifter sparar vi så länge du är kund hos oss och upp till maximalt 12 månader därefter. Vissa personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Speciellt om cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbsida:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics).

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får en bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Vi använder cookies också för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebär att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 • Tjänsteleverantörer
  För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som vi är skyldiga såsom företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss. Det kan vara företag som tillhandahåller kursledare och företag som tillhandahåller plattformar, molntjänster, systemstöd och andra tjänster. Dessa företag får endast behandla personuppgifter efter att vi har tecknat skriftliga avtal med företaget och behandlingen får endast ske enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.
 • Arbetsgivare
  Om din arbetsgivare har beställt och/eller bekostat en utbildning för din räkning kan vi för att fullgöra vårt åtagande i avtal med din arbetsgivare komma att
  – hantera personuppgifter för dig som blivande utbildningsdeltagare innan du påbörjar din utbildning genom att registrera kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter i plattformar, kommunikationssystem, system för utbildningsadministration och i andra tjänster som används för genomförande av utbildning. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal eller berättigat intresse.
  – skicka personlig information om dig som utbildningsdeltagare till utsedda kontaktpersoner i avtalet med din arbetsgivare. Den information som skickas är uppgifter om din användning och uppnått resultat i utbildningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal eller berättigat intresse.
 • Myndigheter
  Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Ändringar i denna personuppgiftpolicy

Ändringar och uppdateringar av denna personuppgiftpolicy publiceras på webbsidan projektledarutbildning.se och i andra kanaler där policyn gjorts tillgänglig.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du är självklart välkommen att kontakta oss om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter.

ProjektStegen Sverige AB, org.nr 556598-3011, Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm.

Köp- och användarvillkor

Villkoren nedan godkänns tillsammans med gällande personuppgiftspolicy i samband med beställning av onlineutbildning på sidan www.projektledarutbildning.se.

Dessa köp- och användarvillkor (”Villkoren”) gäller för den tjänst (”Tjänsten”) som ProjektStegen Sverige AB, 556598-3011, (”ProjektStegen”) tillhandahåller. Tjänsten görs tillgänglig för kursdeltagaren (”Kunden”) under en begränsad tid (”Avtalsperioden”). Kundens nyttjande av Tjänsten begränsas till de utbildningar och delar som Kunden beställt (”Beställningen”). ProjektStegen upplåter till Kunden, efter dennes erläggande av betalning, en icke exklusiv, icke överlåtbar, licens att nyttja Tjänsten i enlighet med Beställningen och dessa Villkor, gemensamt benämnda (”Avtalet”), för de utbildningar och för det antal användare som beställts. Vid Beställning av Tjänsten godkänner Kunden dessa Villkor och blir bunden till Avtalet.

Tjänsten

Tjänsten består av den eller de utbildningar, tjänster och moduler som görs tillgängliga för Kunden över allmänna elektroniska nätverk, molntjänster, digitala plattformar eller på plats i fysisk lokal. Tjänstens innehåll omfattar såväl digitalt material som material i print.

Beställningen

Beställning av Tjänsten kan ha skett på något av följande sätt:

 • Kunden beställer Tjänsten som anställd hos Kundens arbetsgivare (”Kundens Arbetsgivare”)
 • Kundens Arbetsgivare beställer Tjänsten åt Kunden
 • Kundens Arbetsgivare beställer ett abonnemang eller paket av utbildningar för Tjänsten i ett avtal som därmed utgör en beställning åt Kunden
 • Kunden beställer Tjänsten som privatperson

Till Beställningen hör beskrivning av vilket innehåll och omfattning av Tjänsten som Beställningen omfattar (”Specifikation”) som återfinns på platsen för Beställningen. Av Beställningen framgår antalet användare av Tjänsten som beställts.

ProjektStegen förbehåller sig rätten att inte genomföra en Beställning om ProjektStegen anser att Kunden, eller den verksamhet Kunden representerar, direkt eller indirekt är en konkurrent till ProjektStegen. 

Avtal om köp ingås först när ProjektStegen skriftligen har bekräftat Beställningen och Kunden har fått bekräftelse på Beställningen per e-post.

Vid Beställning mot faktura förbehåller sig ProjektStegen att neka Beställning efter sedvanlig kreditprövning.

Avtalsperiod

Perioden där Tjänsten görs tillgänglig för Kunden framgår av Beställningen. Efter Avtalsperioden har Kunden ej rättighet att nyttja Tjänsten.

Priser för Tjänsten

Pris för Tjänsten framgår av den plats där Tjänsten beställts av Kunden. Till pris tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Leverans och användning av Tjänst

Leverans anses ha skett när Kunden har mottagit inloggningsuppgifter till Tjänsten. Kunden använder Tjänsten genom inloggning till Tjänsten i de platser såsom plattformar, kommunikationskanaler och lokaler som angivits av ProjektStegen. Tjänsten får endast användas på de platser ProjektStegen anvisar till och tillhandahåller.

Ångerrätt

Om Kunden beställer Tjänsten på annat sätt än som privatperson gäller inte distansavtalslagen och ingen ångerrätt föreligger efter att Kunden beställt Tjänsten.

Om Kunden beställer Tjänsten som privatperson har Kunden enligt distansavtalslagen rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att Kunden tagit emot e-post med bekräftelse på gjord Beställning. Denna ångerrätt gäller endast om Kunden inte startat Tjänsten genom att logga in på den webbplats eller kursportal där Tjänsten görs tillgänglig för Kunden. Efter Kundens inloggning upphör ångerrätten att gälla.

Om Kunden vill utnyttja ångerrätten ska detta göras inom ångerrättens giltighet genom att skicka e-post till info@projektstegen.se med meddelande om att Kunden önskar ångra sitt köp.

Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Tjänsten är upphovsrättsligt skyddad och samtliga immateriella rättigheter beträffande Tjänsten tillkommer ProjektStegen exklusivt. Kunden förvärvar endast en icke exklusiv och icke överlåtbar nyttjanderätt till Tjänsten för det antalet användare som beställts. Kunden äger ej rätt att framställa kopior av hela eller delar av Tjänsten. Kunden får inte delvis eller i sin helhet vidarelicensiera, hyra ut, överlåta, upplåta, pantsätta eller på annat sätt, mot eller utan vederlag, överföra någon av de rättigheter som upplåts utan skriftligt godkännande från ProjektStegen. Märkning eller uppgift om upphovsrätt eller copyright i program eller på medium där Tjänsten görs tillgänglig för Kunden får inte förändras eller avlägsnas. Ingenting i dessa Villkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till Kunden eller någon annan.

Hantering av inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter som delges Kunden är personliga och det åligger Kunden att hantera och förvara dessa på ett betryggande sätt så att spridning därav förhindras.

Sekretess

ProjektStegen kan under Avtalsperioden komma att mottaga konfidentiell information om Kunden. Med konfidentiell information avses skriftlig och muntlig information som avser affärs- och yrkeshemligheter eller annan information om Kunden eller Kundens Arbetsgivare som inte är allmänt kända eller tillgängliga och är att betrakta som konfidentiella. ProjektStegen har enbart rätt att använda konfidentiell information för det syfte som den lämnats av Kunden. Denna sekretess ska gälla under Avtalstiden och därefter så länge som informationen är att betrakta som konfidentiell. Sekretessåtagandet enligt denna punkt omfattar inte om utlämnande eller användning av information är betingat av tvingande lag eller påbud från myndighet. Den typ av information som ProjektStegen upplyst Kunden om kan komma att spridas till andra användare av Tjänsten eller till Kundens Arbetsgivare ska ej heller betraktas som konfidentiell.

Kunden förbinder sig att inte för utomstående avslöja information och kunskap som Kunden fått del av på grund av Avtalet och som kan vara att betrakta som affärshemligheter. Kunden skall vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående. Det ovan sagda gäller såvida inte uppgiftsutlämnandet är betingat av tvingande lag eller påbud från myndighet. Tystnadsplikten skall bestå under avtalstiden samt därefter.

Behandling av personuppgifter

Genom att använda Tjänsten godkänner Kunden att ProjektStegen hanterar personuppgifter i enlighet med ProjektStegens personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på ProjektStegens webbplats samt i de digitala plattformar som anges.

ProjektStegen vill särskilt informera Kunden om att om Kundens Arbetsgivare beställt eller bekostat tillgång till Tjänsten godkänner Kunden genom Avtalet att ProjektStegen skickar information om Kundens uppnådda användning och uppnådda resultat i Tjänsten till Kundens Arbetsgivare för att ProjektStegen ska kunna fullgöra sitt åtagande enligt avtal mot denne.

Förtida upphörande av Tjänsten

ProjektStegen har rätt att stänga av Tjänsten och säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden i väsentligt avseende åsidosätter bestämmelse i dessa Villkor. Som åsidosättande av bestämmelse från Kundens sida skall alltid anses upplåtelse av underlicenser, och nyttjande av Tjänsten i större omfattning, för fler användare eller på annat sätt än dessa Villkor uttryckligen tillåter. Rätten att nyttja Tjänsten upphör automatiskt att gälla om Avtalet sägs upp av ovan angivna anledningar.

Ansvar för användning och fel i Tjänsten

ProjektStegen garanterar inte att Tjänsten är fri från fel eller att resultatet av Kundens användning av Tjänsten är felfritt, optimalt eller komplett för Kundens behov. ProjektStegen ansvarar endast för direkta skador som orsakas genom uppsåt eller grov oaktsamhet av ProjektStegen. ProjektStegen ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador såsom exempelvis, dock ej uteslutande, förlorad handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga, förväntad besparing eller annan förbättring som uteblivit eller förlust eller förvanskning av data. ProjektStegens totala skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande den betalning som erlagts av Kunden avseende den skadegörande Tjänsten.

Underhåll av Tjänsten

ProjektStegen ska underhålla, uppdatera och uppgradera Tjänsten som ProjektStegen anser nödvändig. ProjektStegen har även rätt men inte skyldighet att under Avtalsperioden utveckla och ändra Tjänsten och underleverantörer, driftsplattformar och tredjepartsprodukter. Ingenting i denna punkt får medföra väsentliga försämringar av Tjänsten.

Kunden är medveten om att ProjektStegens underhåll av Tjänsten från tid till annan kan komma att medföra att Tjänsten behöver göras otillgänglig genom planerade och oplanerade driftsstopp. ProjektStegen ska sträva efter att genomföra sådant arbete på ett sätt som medför så lite olägenhet som möjligt för Kunden.

Användning av underleverantörer

ProjektStegen har rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av ProjektStegens åtaganden enligt Avtalet. För utförandet av sådana avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer ansvarar ProjektStegen som om de hade utförts av ProjektStegen själv.

Överlåtelse av avtal

Avtalet får inte överlåtas eller på annat sätt överföras till tredje part, bortsett från att ProjektStegen skall ha rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till juridisk person som bildats eller bemyndigats att överta hela eller del av ProjektStegens verksamhet.

Ändringar i villkoren

ProjektStegen har rätt att göra ändringar och tillägg till dessa Villkor under pågående avtalsperiod. Vid ändringar ska ProjektStegen meddela Kunden utifrån vad som är lämpligt utifrån omständigheterna, t ex via e-post eller via meddelande i Tjänsten eller på ProjektStegens webbplats. Om Kunden upplever att förändringar eller tillägg innebär väsentlig försämring av Villkoren ska denne informera ProjektStegen om detta och parterna ska därefter inleda förhandling för att tillsammans nå en överenskommelse.

Force majeure

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, krigshändelse, brand, blockad eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (”Force Majeure”). Part som påkallar befrielse enligt Force Majeure skall skriftligen utan dröjsmål underrätta motparten därom. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats för längre tid än en (1) månad på grund av Force Majeure, äger part skriftligen frånträda Avtalet.

Tvist och lagval

Tvist i anledning av Avtalet skall, om Parterna inte i samförstånd kan lösa eventuella meningsskiljaktigheter, slutligt vid varje tillfälle avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat förfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Avtalet såväl som fullgörandet av detsamma skall styras av, och tolkas i enlighet med svensk lag.

Användarvillkor för Tjänsten

Villkoren nedan godkänns tillsammans med gällande personuppgiftspolicy vid första inloggning till kursportalen.

Dessa köp- och användarvillkor (”Villkoren”) gäller för den tjänst (”Tjänsten”) som ProjektStegen Sverige AB, 556598-3011, (”ProjektStegen”) tillhandahåller. Tjänsten görs tillgänglig för kursdeltagaren (”Kunden”) under en begränsad tid (”Avtalsperioden”). Kundens nyttjande av Tjänsten begränsas till de utbildningar och delar som Kunden beställt (”Beställningen”). ProjektStegen upplåter till Kunden, efter dennes erläggande av betalning, en icke exklusiv, icke överlåtbar, licens att nyttja Tjänsten i enlighet med Beställningen och dessa Villkor, gemensamt benämnda (”Avtalet”), för de utbildningar och för det antal användare som beställts. Vid Beställning av Tjänsten godkänner Kunden dessa Villkor och blir bunden till Avtalet.

Tjänsten

Tjänsten består av den eller de utbildningar, tjänster och moduler som görs tillgängliga för Kunden över allmänna elektroniska nätverk, molntjänster, digitala plattformar eller på plats i fysisk lokal. Tjänstens innehåll omfattar såväl digitalt material som material i print.

Beställningen

Beställning av Tjänsten kan ha skett på något av följande sätt:

 • Kunden beställer Tjänsten som anställd hos Kundens arbetsgivare (”Kundens Arbetsgivare”)
 • Kundens Arbetsgivare beställer Tjänsten åt Kunden
 • Kundens Arbetsgivare beställer ett abonnemang eller paket av utbildningar för Tjänsten i ett avtal som därmed utgör en beställning åt Kunden
 • Kunden beställer Tjänsten som privatperson

Till Beställningen hör beskrivning av vilket innehåll och omfattning av Tjänsten som Beställningen omfattar (”Specifikation”) som återfinns på platsen för Beställningen. Av Beställningen framgår antalet användare av Tjänsten som beställts.

ProjektStegen förbehåller sig rätten att inte genomföra en beställning om ProjektStegen anser att Kunden, eller den verksamhet Kunden representerar, vara en konkurrent till ProjektStegen.

Avtalsperiod

Perioden där Tjänsten görs tillgänglig för Kunden framgår av Beställningen. Efter Avtalsperioden har Kunden ej rättighet att nyttja Tjänsten.

Priser för Tjänsten

Pris för Tjänsten framgår av den plats där Tjänsten beställts av Kunden. Till pris tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Leverans och användning av Tjänst

Leverans anses ha skett när Kunden har mottagit inloggningsuppgifter till Tjänsten. Kunden använder Tjänsten genom inloggning till Tjänsten i de platser såsom plattformar, kommunikationskanaler och lokaler som angivits av ProjektStegen. Tjänsten får endast användas på de platser ProjektStegen anvisar till och tillhandahåller.

Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Tjänsten är upphovsrättsligt skyddad och samtliga immateriella rättigheter beträffande Tjänsten tillkommer ProjektStegen exklusivt.  Kunden förvärvar endast en icke exklusiv och icke överlåtbar nyttjanderätt till Tjänsten för det antalet användare som beställts. Kunden äger ej rätt att framställa kopior av hela eller delar av Tjänsten. Kunden får inte delvis eller i sin helhet vidarelicensiera, hyra ut, överlåta, upplåta, pantsätta eller på annat sätt, mot eller utan vederlag, överföra någon av de rättigheter som upplåts utan skriftligt godkännande från ProjektStegen. Märkning eller uppgift om upphovsrätt eller copyright i program eller på medium där Tjänsten görs tillgänglig för Kunden får inte förändras eller avlägsnas. Ingenting i dessa Villkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till Kunden eller någon annan.

Hantering av inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter som delges Kunden är personliga och det åligger Kunden att hantera och förvara dessa på ett betryggande sätt så att spridning därav förhindras.

Sekretess

ProjektStegen kan under Avtalsperioden komma att mottaga konfidentiell information om Kunden. Med konfidentiell information avses skriftlig och muntlig information som avser affärs- och yrkeshemligheter eller annan information om Kunden eller Kundens Arbetsgivare som inte är allmänt kända eller tillgängliga och är att betrakta som konfidentiella. ProjektStegen har enbart rätt att använda konfidentiell information för det syfte som den lämnats av Kunden. Denna sekretess ska gälla under Avtalstiden och därefter så länge som informationen är att betrakta som konfidentiell. Sekretessåtagandet enligt denna punkt omfattar inte om utlämnande eller användning av information är betingat av tvingande lag eller påbud från myndighet. Den typ av information som ProjektStegen upplyst Kunden om kan komma att spridas till andra användare av Tjänsten eller till Kundens Arbetsgivare ska ej heller betraktas som konfidentiell.

Kunden förbinder sig att inte för utomstående avslöja information och kunskap som Kunden fått del av på grund av Avtalet och som kan vara att betrakta som affärshemligheter. Kunden skall vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående. Det ovan sagda gäller såvida inte uppgiftsutlämnandet är betingat av tvingande lag eller påbud från myndighet. Tystnadsplikten skall bestå under avtalstiden samt därefter.

Behandling av personuppgifter

Genom att använda Tjänsten godkänner Kunden att ProjektStegen hanterar personuppgifter i enlighet med ProjektStegens personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på ProjektStegens webbplats samt i de digitala plattformar som anges.

ProjektStegen vill särskilt informera Kunden om att om Kundens Arbetsgivare beställt eller bekostat tillgång till Tjänsten godkänner Kunden genom Avtalet att ProjektStegen skickar information om Kundens uppnådda användning och uppnådda resultat i Tjänsten till Kundens Arbetsgivare för att ProjektStegen ska kunna fullgöra sitt åtagande enligt avtal mot denne.

Förtida upphörande av Tjänsten

ProjektStegen har rätt att stänga av Tjänsten och säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden i väsentligt avseende åsidosätter bestämmelse i dessa Villkor. Som åsidosättande av bestämmelse från Kundens sida skall alltid anses upplåtelse av underlicenser, och nyttjande av Tjänsten i större omfattning, för fler användare eller på annat sätt än dessa Villkor uttryckligen tillåter. Rätten att nyttja Tjänsten upphör automatiskt att gälla om Avtalet sägs upp av ovan angivna anledningar.

Ansvar för användning och fel i Tjänsten

ProjektStegen garanterar inte att Tjänsten är fri från fel eller att resultatet av Kundens användning av Tjänsten är felfritt, optimalt eller komplett för Kundens behov. ProjektStegen ansvarar endast för direkta skador som orsakas genom uppsåt eller grov oaktsamhet av ProjektStegen. ProjektStegen ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador såsom exempelvis, dock ej uteslutande, förlorad handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga, förväntad besparing eller annan förbättring som uteblivit eller förlust eller förvanskning av data. ProjektStegens totala skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande den betalning som erlagts av Kunden avseende den skadegörande Tjänsten.

Underhåll av Tjänsten

ProjektStegen ska underhålla, uppdatera och uppgradera Tjänsten som ProjektStegen anser nödvändig. ProjektStegen har även rätt men inte skyldighet att under Avtalsperioden utveckla och ändra Tjänsten och underleverantörer, driftsplattformar och tredjepartsprodukter. Ingenting i denna punkt får medföra väsentliga försämringar av Tjänsten.

Kunden är medveten om att ProjektStegens underhåll av Tjänsten från tid till annan kan komma att medföra att Tjänsten behöver göras otillgänglig genom planerade och oplanerade driftsstopp. ProjektStegen ska sträva efter att genomföra sådant arbete på ett sätt som medför så lite olägenhet som möjligt för Kunden.

Användning av underleverantörer

ProjektStegen har rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av ProjektStegens åtaganden enligt Avtalet. För utförandet av sådana avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer ansvarar ProjektStegen som om de hade utförts av ProjektStegen själv.

Överlåtelse av avtal

Avtalet får inte överlåtas eller på annat sätt överföras till tredje part, bortsett från att ProjektStegen skall ha rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till juridisk person som bildats eller bemyndigats att överta hela eller del av ProjektStegens verksamhet.

Ändringar i villkoren

ProjektStegen har rätt att göra ändringar och tillägg till dessa Villkor under pågående avtalsperiod. Vid ändringar ska ProjektStegen meddela Kunden utifrån vad som är lämpligt utifrån omständigheterna, t ex via e-post eller via meddelande i Tjänsten eller på ProjektStegens webbplats. Om Kunden upplever att förändringar eller tillägg innebär väsentlig försämring av Villkoren ska denne informera ProjektStegen om detta och parterna ska därefter inleda förhandling för att tillsammans nå en överenskommelse.

Force majeure

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, krigshändelse, brand, blockad eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (”Force Majeure”). Part som påkallar befrielse enligt Force Majeure skall skriftligen utan dröjsmål underrätta motparten därom. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats för längre tid än en (1) månad på grund av Force Majeure, äger part skriftligen frånträda Avtalet.

Tvist och lagval

Tvist i anledning av Avtalet skall, om Parterna inte i samförstånd kan lösa eventuella meningsskiljaktigheter, slutligt vid varje tillfälle avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat förfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Avtalet såväl som fullgörandet av detsamma skall styras av, och tolkas i enlighet med svensk lag.

Kursvillkor

Se aktuella kursvillkor nedan för schemalagd och intern utbildning. För onlineutbildning/e-learning gäller separata villkor vilka godkänns vid första inloggning till kursportalen.

Kursbekräftelse

Vi skickar en kursbekräftelse när du beställt en utbildning. 

Återbud och ersättare

Om du får förhinder att delta på en kurs som du är anmäld till kan du utan kostnad överlåta din kursplats till en kollega. Meddela oss namn, telefonnummer och e-postadress till aktuell kollega. För avbokning av kursen, se avbokningsregler nedan.

Inställning av kurs

ProjektStegen förbehåller sig rätten att ställa in/flytta kurser vid för få anmälningar eller av orsak som står utanför ProjektStegens kontroll.

Immateriella rättigheter

Utbildningarna är upphovsrättsligt skyddade och samtliga immateriella rättigheter, liksom eventuell patenträtt tillkommer ProjektStegen Sverige AB exklusivt. Kunden får ej kopiera, lagra elektroniskt, översätta eller på annat sätt tillgängliggöra kursmaterialet internt eller till tredje part annat än vad som överenskommits med ProjektStegen Sverige AB.

Kunden får inte delvis eller i sin helhet vidarelicensiera, hyra ut, överlåta, upplåta, pantsätta eller på annat sätt, mot eller utan vederlag, överföra någon av de rättigheter som följer av avtal utan skriftligt godkännande från ProjektStegen.

Kunden äger inte rätt att, utöver vad som är uttryckligen tillåtet enligt Avtal, publicera eller hålla något jämförande test tillgängligt till någon tredje man utan föregående skriftliga samtycke från ProjektStegen.

Märkning eller uppgift om förekommande patent, upphovsrätt eller copyright i program eller på medium där Produkterna görs tillgänglig för Kunden skall bibehållas av Kunden och får inte förändras eller avlägsnas.

Genomförande av utbildningar

Samtliga utbildningar som, helt eller delvis, använder sig av ProjektStegens Sverige ABs utbildningsmaterial skall hållas med kursledare från ProjektStegen Sverige AB.

Avbokningsregler

Efter beställning av utbildning äger Kunden rätt att avboka utbildning utan kostnad fram till 1 kalendermånad innan utbildningsstart. Fram till 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av priset. För avbokning senare än 2 veckor innan utbildningsstart debiteras hela priset. Alla eventuella avbokningar skall vara skriftliga för att äga giltighet.

Force Majeure

ProjektStegen förbehåller sig rätten att flytta kursdatum vid Force majeure-liknande händelser. Till dessa händelser räknas t ex plötslig sjukdom av kursledare. ProjektStegens ansvar begränsas till återbetalning av eventuell redan erlagd kursavgift.

Mervärdesskatt

På samtliga angivna priser för all typ av utbildning tillkommer svensk moms.

Allmänna villkor konsulttjänster

1. Uppdragets utförande och ansvar för resultat

1.1 Konsulten förbinder sig att följa samtliga av de lagar, förordningar och övriga bestämmelser som reglerar den verksamhet inom vilken Uppdragsgivaren verkar.

1.2 För Uppdragets genomförande skall Konsulten ställa rätt typ av kompetens till förfogande. Konsulten åtar sig att genomföra uppdraget med omsorg och i enlighet med de villkor som ställs i detta avtal. Konsulten ska utföra Uppdraget fackmannamässigt och genom expertis bistå Uppdragsgivaren med kompetens.

1.3 Konsulten utför Uppdraget under arbetsledning av personer utvalda från Uppdragsgivarens personal. Det åligger Uppdragsgivaren att förse Konsulten med rätt förutsättningar för att Konsulten skall kunna fullgöra sitt Uppdrag. Konsulten ansvarar endast för direkta skador som orsakas genom uppsåt eller grov oaktsamhet av Konsulten. Konsulten ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador såsom exempelvis dock ej uteslutande, förlorad handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga, förväntad besparing eller annan förbättring som uteblivit eller förlust eller förvanskning av data. Konsulten garanterar inte att det resultat som uppnås är felfritt eller optimalt för Uppdragsgivarens behov.

2. Ersättning och betalning

2.1 Uppdragsgivaren skall erlägga betalning för Uppdraget enligt överenskomna villkor. Betalning skall ske av Uppdragsgivaren inom trettio (30) dagar efter det att korrekt faktura mottagits. Konsulten äger inte rätt att debitera faktureringsavgift.

2.2 Ersättningen är exklusive mervärdeskatt. Konsulten innehar F-skattsedel. Vid Konsultens användande av underkonsulter för genomförande av uppdrag ansvarar Konsulten för att samtliga underkonsulter innehar giltig F-skattsedel och det åligger Konsulten att under hela avtalstiden vidmakthålla F-skattsedel.

2.3 Utöver ersättningen enligt punkterna ovan skall Konsulten endast vara berättigad till ersättning för verifierade belopp för faktiska utlägg som på förhand godkänts av Uppdragsgivaren, såsom t ex faktiska res- och hotellkostnader, och som uppkommer inom ramen för Uppdragets utförande.

3. Immateriella rättigheter

3.1 Konsultens eller i förekommande fall underkonsultens arbetsresultat tillhör Uppdragsgivaren, om inte Parterna avtalar om annat. Denna bestämmelse omfattar inte de rättigheter som tillhörde Konsulten eller underkonsulten innan Uppdraget påbörjades.

3.2 Äganderätt, upphovsrätt och eventuell annan immateriell rätt till av Uppdragsgivaren framtaget material som delgivits Konsulten för genomförande av Uppdraget ska helt tillfalla Uppdragsgivaren. Vid upphörande av Avtalet ska Konsulten, utan tillkommande kostnad, överlämna det av Uppdragsgivaren framtagna materialet som överlämnats till Konsulten för genomförande av Uppdrag om inte annat överenskommits.

4. Ändringar av uppdraget

4.1 Ändringar av Uppdraget skall skriftligen överenskommas mellan Parterna. Uppdragsgivaren har dock rätt att vidta mindre ändringar av Uppdraget utan Konsultens medgivande förutsatt att detta inte väsentligt ökar eller minskar tidsåtgången för fullgörandet av Uppdraget.

4.2 Konsulten har utöver överenskommen tilläggsersättning till följd av att Uppdraget utökas, rätt till ersättning för de fördyringar som Konsulten kan komma att åsamkas genom en ändring av Uppdraget.

5. Villkor för uppsägning av avtal

5.1 Vardera parten äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande:

a) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter mottagande av skriftligt meddelande därom, eller

b) om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att infria accepterad växel eller icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd, eller

c) om Uppdragets karaktär väsentligen ändras, eller

d) om Konsulten får förhinder att, helt eller delvis, ställa namngiven konsult till förfogande för att leverera avtalade konsulttjänster och att denne inte kan ersättas med annan konsult med likvärdig kompetens.

5.2 Uppsägning skall göras skriftligen utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den drabbade eller denne borde ha vunnit kännedom om den.

6. Sekretess

6.1 Part förbinder sig att inte för utomstående avslöja information och kunskap som part fått del av på grund av Avtalet och som kan vara att betrakta som affärshemligheter. Parterna skall vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda eller uppdragstagare. Det ovan sagda gäller såvida inte uppgiftsutlämnandet är betingat av tvingande lag eller påbud från myndighet. Tystnadsplikten skall bestå under avtalstiden samt därefter.

7. Hantering av personuppgifter

7.1 Konsulten förbinder sig att följa bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.

7.2 För Konsultens behandling av Uppdragsgivarens personuppgifter är Konsulten att anse som personuppgiftsbiträde. Konsulten får endast behandla Uppdragsgivarenspersonuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner från Uppdragsgivaren.

7.3 Konsulten får anlita ett annat personuppgiftsbiträde för att behandla Uppdragsgivarens Personuppgifter förutsatt att det andra personuppgiftsbiträdet enligt Avtalet åtagit sig samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de som fastställts i dessa Allmänna villkor.

7.4 Efter det att Uppdraget är slutfört ska Konsulten radera eller till Uppdragsgivaren återlämna sådana av Uppdragsgivarens personuppgifter som vid denna tidpunkt innehas av Konsulten och radera befintliga kopior såvida inte lagring av personuppgifterna krävs för fullföljande av Avtalet eller enligt unionsrätten eller svensk lag.

7.5 För personuppgifter om Uppdragsgivaren och/eller Uppdragsgivarens personal som Konsulten behandlar för ändamål som hör samman med administration av Avtalet eller kundförhållandet i övrigt är Konsulten personuppgiftsansvarig. Uppdragsgivaren åtar sig att tillse att Uppdragsgivarens personal erhåller sådan information om denna personuppgiftshantering som krävs enligt tilllämplig personuppgiftslagstiftning.

8. Kontraktsbrott

8.1 Bryter part mot bestämmelse i avtalet skall parten om grov oaktsamhet kan påvisas utge skadestånd till den andra parten avseende all direkt skada som den andra parten åsamkats i anledning av kontraktsbrottet. Det totala skadeståndsansvaret under detta avtal är begränsat till maximalt 20 000 kr.

9. Ändringar i avtalet

9.1 Ändringar av och tillägg till avtalet skall för att vara bindande vara skriftligt avfattade och behörigt undertecknade av Parterna.

10. Användning av uppdragsgivarens namn

10.1 Konsulten har rätt att i begränsad omfattning använda Uppdragsgivarens namn och icke konfidentiella uppgifter om uppdragets innehåll på sin webbplats och som exempel på referens uppdrag i offerter. Om Uppdragsgivaren motsäger sig detta, skall detta omedelbart meddelas Konsulten, som då utan dröjsmål skall upphöra med användandet av Uppdragsgivarens namn i dessa syften.

11. Underleverantörer

11.1 Konsulten har rätt att använda sig av underleverantörer för genomförande av Uppdraget. Det ankommer på Konsulten att säkerställa att underleverantören har rätt kompetens för genomförande av Uppdraget. Andra underkonsulter än namngivna i Avtalet skall skriftligen godkännas av Uppdragsgivaren.

11.2 Konsulten ansvarar för underleverantörers genomförande av Uppdraget så som för sitt eget.

12. Ansvarsförsäkring

12.1 Konsulten skall inneha gällande ansvarsförsäkring för konsulttjänster vid genomförande av Uppdraget.

13. Tvist

13.1 Tvist i anledning av Avtalet skall avgöras i allmän domstol.

Användarvillkor Projektmodellen

Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för tillgång till en molntjänst där projektmodellen ProjektStegen® tillgängliggörs.

Projektmodellen utgörs av följande digitala delar, som enskilt och tillsammans benämns som ”Tjänsten Projektmodellen”;

 • Digital handbok, bestående av en projektstruktur med 5 faser och tillhörande steg för respektive fas.
 • Dokumentmallar, framtagna i Microsoft® Word/Excel/Powerpoint, bestående av mallar för att utföra faser och steg enligt projektmodellen.
 • Exempel, bestående av ifyllda dokumentmallar.
 • Checklistor, för olika projektfaser, projektroller och projektsituationer.
 • Hjälpavsnitt, som beskriver handhavandet av Produktens olika beståndsdelar.
 • Instruktionsfilmer.
 • Illustrationer och andra grafiska element.

Tjänsten Projektmodellen tillhandahålls av ProjektStegen Sverige AB, 556598-3011, (”ProjektStegen”). Tjänsten Projektmodellen görs tillgänglig för användare (”Kunden”) under en begränsad tid (”Avtalsperioden”). Kundens nyttjande av Tjänsten Projektmodellen begränsas till den omfattning och period som Kunden beställt (”Beställningen”). ProjektStegen upplåter till Kunden, efter dennes erläggande av betalning, en icke exklusiv, icke överlåtbar, licens att nyttja Tjänsten Projektmodellen i enlighet med Beställningen och dessa Användarvillkor, gemensamt benämnda (”Avtalet”), för det antal användare som beställts. Vid Beställning av Tjänsten Projektmodellen godkänner Kunden dessa Användarvillkor och blir bunden till Avtalet.

Beställningen

Beställning av Tjänsten Projektmodellen kan ha skett på något av följande sätt:

 • Kunden beställer Tjänsten Projektmodellen som anställd hos Kundens arbetsgivare (”Kundens Arbetsgivare”)
 • Kundens Arbetsgivare beställer Tjänsten Projektmodellen åt Kunden
 • Kunden beställer Tjänsten Projektmodellen som privatperson

Till Beställningen hör beskrivning av vilket innehåll och omfattning av Tjänsten Projektmodellen som Beställningen omfattar (”Specifikation”) som återfinns på platsen för Beställningen. Av Beställningen framgår antalet användare av Tjänsten Projektmodellen som beställts. Beställningen görs på av ProjektStegen angiven plats.

Avtalsperiod

Perioden där Tjänsten Projektmodellen görs tillgänglig för Kunden framgår av Beställningen. Efter Avtalsperioden har Kunden ej rättighet att nyttja Tjänsten Projektmodellen.

Priser för Tjänsten Projektmodellen

Pris för Tjänsten Projektmodellen framgår av den plats där Tjänsten Projektmodellen beställts av Kunden. Till pris tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Tjänsten Projektmodellen omfattar endast den aktuella versionen vid tidpunkten för Beställningen och omfattar ej framtida uppgraderingar.

Leverans och användning av Tjänsten Projektmodellen

Leverans skall anses ha skett när Kunden har mottagit inloggningsuppgifter till Tjänsten Projektmodellen. Kunden använder Tjänsten Projektmodellen genom inloggning till Tjänsten Projektmodellen i de platser såsom plattformar, kommunikationskanaler och lokaler som angivits av ProjektStegen. Tjänsten Projektmodellen får endast användas på de platser ProjektStegen anvisar till och tillhandahåller.

Ångerrätt

Om Kunden beställer Tjänsten Projektmodellen på annat sätt än som privatperson gäller inte distansavtalslagen och ingen ångerrätt föreligger efter att Kunden beställt Tjänsten.

Om Kunden beställer Tjänsten Projektmodellen som privatperson har Kunden enligt distansavtalslagen rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att Kunden tagit emot e-post med bekräftelse på gjord Beställning. Denna ångerrätt gäller endast om Kunden inte startat Tjänsten Projektmodellen genom att logga in på den webbplats eller kursportal där Tjänsten Projektmodellen görs tillgänglig för Kunden. Efter Kundens inloggning upphör ångerrätten att gälla.

Om Kunden vill utnyttja ångerrätten ska detta göras inom ångerrättens giltighet genom att skicka e-post till info@projektstegen.se med meddelande om att Kunden önskar ångra sitt köp.

Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Tjänsten Projektmodellen är upphovsrättsligt skyddad och samtliga immateriella rättigheter beträffande Tjänsten Projektmodellen tillkommer ProjektStegen exklusivt. Kunden förvärvar endast en icke exklusiv och icke överlåtbar nyttjanderätt till Tjänsten för det antalet användare som beställts. Kunden får inte delvis eller i sin helhet vidarelicensiera, hyra ut, överlåta, upplåta, pantsätta eller på annat sätt, mot eller utan vederlag, överföra någon av de rättigheter som upplåts utan skriftligt godkännande från ProjektStegen. Märkning eller uppgift om upphovsrätt eller copyright i program eller på medium där Tjänsten Projektmodellen görs tillgänglig för Kunden får inte förändras eller avlägsnas. Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till Kunden eller någon annan.

Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja Tjänsten Projektmodellen och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av dokumentmallarna eller att sprida, tillhandahålla eller publicera dokumentmallar eller annat innehåll från Tjänsten Projektmodellen på intranät, webbplats eller annat forum, kanal, sätt eller media.

Tjänsten Projektmodellens innehåll får inte helt eller delvis användas, eller utgöra en del av, en produkt eller tjänst som inte tillhandahålls och ägs av ProjektStegen om inte annat skriftligen överenskommits.

Särskilt om dokumentmallar och checklistor:

 • Kunden ges en icke tidsbunden rätt att använda dokumentmallar och checklistor, för det antal användare som framgår av Beställningen, även efter att Kundens tillgång till Tjänsten Projektmodellen upphört.
 • Kunden har rätt att utföra ändringar så att dokumentmallar och checklistor passar för Kundens ändamål.
 • Kunden har rätt att sprida det arbetsmaterial som blir resultatet av Kundens användning av dokumentmallar, såsom t ex en projektplan för ett specifikt projekt som Kunden upprättat med stöd av dokumentmallar i Tjänsten Projektmodellen.

Hantering av inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter som delges Kunden är personliga och det åligger Kunden att hantera och förvara dessa på ett betryggande sätt så att spridning därav förhindras.

Behandling av personuppgifter

Genom att använda Tjänsten Projektmodellen godkänner Kunden att ProjektStegen hanterar personuppgifter i enlighet med ProjektStegens personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på ProjektStegens webbplats samt i de digitala plattformar som anges.

ProjektStegen vill särskilt informera Kunden om att om Kundens Arbetsgivare beställt eller bekostat tillgång till Tjänsten Projektmodellen godkänner Kunden genom Avtalet att ProjektStegen skickar information om Kundens uppnådda användning och uppnådda resultat i Tjänsten Projektmodellen till Kundens Arbetsgivare för att ProjektStegen ska kunna fullgöra sitt åtagande enligt avtal mot denne.

Förtida upphörande av Tjänsten Projektmodellen

ProjektStegen har rätt att stänga av Tjänsten Projektmodellen och säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden i väsentligt avseende åsidosätter bestämmelse i dessa Användarvillkor. Som åsidosättande av bestämmelse från Kundens sida skall alltid anses upplåtelse av underlicenser, och nyttjande av Tjänsten Projektmodellen i större omfattning, för fler användare eller på annat sätt än dessa villkor uttryckligen tillåter. Rätten att nyttja Tjänsten upphör automatiskt att gälla om Avtalet sägs upp av ovan angivna anledningar.

Ansvar för användning och fel i Tjänsten Projektmodellen

ProjektStegen garanterar inte att Tjänsten Projektmodellen är fri från fel eller att resultatet av Kundens användning av Tjänsten Projektmodellen är felfritt, optimalt eller komplett för Kundens behov. ProjektStegen ansvarar endast för direkta skador som orsakas genom uppsåt eller grov oaktsamhet av ProjektStegen. ProjektStegen ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador såsom exempelvis, dock ej uteslutande, förlorad handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga, förväntad besparing eller annan förbättring som uteblivit eller förlust eller förvanskning av data. ProjektStegens totala skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande den betalning som erlagts av Kunden avseende den skadegörande Tjänsten Projektmodellen.

Underhåll av Tjänsten Projektmodellen

ProjektStegen ska underhålla, uppdatera och uppgradera Tjänsten Projektmodellen som ProjektStegen anser nödvändig. ProjektStegen har även rätt men inte skyldighet att under Avtalsperioden utveckla och ändra Tjänsten Projektmodellen och underleverantörer, driftsplattformar och tredjepartsprodukter. Ingenting i denna punkt får medföra väsentliga försämringar av Tjänsten Projektmodellen.

Kunden är medveten om att ProjektStegens underhåll av Tjänsten Projektmodellen från tid till annan kan komma att medföra att Tjänsten Projektmodellen behöver göras otillgänglig genom planerade och oplanerade driftsstopp. ProjektStegen ska sträva efter att genomföra sådant arbete på ett sätt som medför så lite olägenhet som möjligt för Kunden.

Användning av underleverantörer

ProjektStegen har rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av ProjektStegens åtaganden enligt Avtalet. För utförandet av sådana avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer ansvarar ProjektStegen som om de hade utförts av ProjektStegen själv.

Överlåtelse av avtal

Avtalet får inte överlåtas eller på annat sätt överföras till tredje part, bortsett från att ProjektStegen skall ha rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till juridisk person som bildats eller bemyndigats att överta hela eller del av ProjektStegens verksamhet.

Ändringar i villkoren

ProjektStegen har rätt att göra ändringar och tillägg till dessa Användarvillkor under pågående avtalsperiod. Vid ändringar ska ProjektStegen meddela Kunden utifrån vad som är lämpligt utifrån omständigheterna, t ex via e-post eller via meddelande i Tjänsten Projektmodellen eller på ProjektStegens webbplats. Om Kunden upplever att förändringar eller tillägg innebär väsentlig försämring av villkoren ska denne informera ProjektStegen om detta och parterna ska därefter inleda förhandling för att tillsammans nå en överenskommelse.

Force majeure

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, krigshändelse, brand, blockad eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (”Force Majeure”). Part som påkallar befrielse enligt Force Majeure skall skriftligen utan dröjsmål underrätta motparten därom. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats för längre tid än en (1) månad på grund av Force Majeure, äger part skriftligen frånträda Avtalet.

Tvist och lagval

Tvist i anledning av Avtalet skall, om Parterna inte i samförstånd kan lösa eventuella meningsskiljaktigheter, slutligt vid varje tillfälle avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat förfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Avtalet såväl som fullgörandet av detsamma skall styras av, och tolkas i enlighet med svensk lag.Kunden förvärvar endast en icke exklusiv och icke överlåtbar nyttjanderätt till Tjänsten för det antalet användare som beställts.

AI-Policy för ProjektStegen Sverige AB

1. Bakgrund och syfte

Vi använder artificiell intelligens (”AI”) inom vår verksamhet för förbättrad användarupplevelse, effektivitet och beslutsfattande. AI används på våra webbplatser, i våra utbildningar och lärplattformar.

Syftet med denna policy är att ge vägledning för att vår användning av AI sker på ett ansvarsfullt, etiskt korrekt och sätt som följer gällande lagstiftning. Vi ska alltid sträva efter att involvera en mänsklig bedömning av det resultat som skapas med hjälp av AI.

2. Omfattning

Denna policy gäller alla AI-system som utvecklas eller införskaffas av vår organisation, samt alla anställda, underentreprenörer och partners som använder dessa system.

3. Principer

Transparens: AI-system bör designas och användas på ett sätt som är transparent och förståeligt. Detta inkluderar tydlig kommunikation till intressenter om hur AI används och syftet med att använda AI.

Ansvar: Vi ansvarar för de AI-system vi utvecklar och använder och om det leder till olämpliga resultat, kommer vi som organisation att ta ansvar för att rätta till situationen.

Integritet och dataskydd: Vid användning av AI-system kommer vi att respektera individens integritet och hantera data på ett säkert sätt, i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Rättvisa: I vår användning av AI ska vi säkerställa att den inte skapar, förstärker eller befäster diskriminering eller partiskhet genom systematisk snedvridning vid bedömningar. Alla individer och grupper ska behandlas rättvist och jämlikt.

Säkerhet: Användning av AI kommer att utformas och implementeras med största fokus på våra användares och kundorganisationers säkerhet.

4. Riktlinjer

Utveckling och Inköp: AI-system som utvecklas eller införskaffas ska följa våra principer. De måste genomgå ordentlig testning före driftsättning för att minimera oavsiktliga konsekvenser.

Utbildning: Relevant personal kommer att få utbildning i AI, principer och riktlinjer för att säkerställa ansvarsfull användning och hantering av AI.

Underhåll och övervakning: Löpande översyn och underhåll av teknik, plattformar och system som använder AI krävs för att säkerställa att de fortsätter att fungera som avsett.

Externa leverantörer: Leverantörer som tillhandahåller AI-teknik som används i våra plattformar och system måste följa vår AI-policy.

5. Policyöverträdelser

Eventuella överträdelser av denna policy kan leda till disciplinära åtgärder, såsom uppsägning av anställning, avtal eller kontrakt.

6. Styrning

Denna policy kommer att uppdateras och revideras vid behov för att hantera nya etiska överväganden, framsteg inom AI-teknologi och att användning följer lagar och förordningar. Alla anställda, leverantörer och partners förväntas följa denna policy när de använder AI inom vår verksamhet.

Privacy Policy

Your privacy is important to us, and we are responsible for the personal information you provide us with and that our handling complies with applicable law. It is important that you take note of and understand the policy and feel safe in our processing of your personal data. This policy describes how we process, store and manage your personal information when you are a customer of ours, when you visit our website or when you contact us by e-mail, telephone, chat or other means. The policy also describes your rights and how you can enforce them. ProjektStegen Sverige AB is responsible for personal data for its operations and the person responsible for the processing of personal data described in this policy. See contact information further down in this policy.

How do we access the personal data?

We collect and process your personal information when you:

 • orders an education, service or product
 • participates in an education
 • creates user accounts in and interacts with our digital platforms
 • visit our website
 • sign up for digital material subscriptions
 • contact our support

What personal data do we process?

We may process the following categories of personal data:

 • Contact information such as name, address, e-mail address, telephone number
 • Identity information such as social security number, organization number
 • Financial information such as bank account number, card number and other payment-related information
 • Work-related tasks such as work experience, positions, degree certificates
 • System-related information such as login information, user accounts
 • Information that you provide when you complete training such as how to use it, results, self-assessments, reflections and other information

How do we process your personal data?

We process your personal data primarily to fulfil our obligations to you. Our starting point is not to process more personal data than is needed for the purpose, and we always strive to use the least privacy-sensitive data.

Below is information about which personal data processing is available.

Provide and fulfil agreements on training/services/products
We process personal data in order to fulfil our agreement and provide training/services/products to you. We process personal data for our administration and invoicing of the training/services/products, to be able to fulfil our delivery of training and services, to help you with questions about your training or service when you contact our support, and otherwise to safeguard our rights, and fulfill our obligations under our agreement with you. Personal information we handle in this processing is contact information, identity-related personal information, financial personal information, work-related personal information, system-related personal information and information you provide when you complete training.

Accounting
We process your personal data in order to be able to fulfil the statutory obligations incumbent on us, such as the Accounting Act’s requirements for archiving accounting material. Personal information we handle in this processing is contact information, identity-related personal information and financial personal information.

Marketing
We process personal data to enable marketing of training/services/products to you and to enable the sending of newsletters for the training/services/products you are interested in, in general, as well as information about the company. Furthermore, to enable invitation to events in the area of your interest.Personal information we handle in this processing is contact information.

What legal basis do we have for our personal data processing?

 • We process your personal data to register and administer user accounts in various platforms, cloud services, communication services and other services used for the implementation of training. The legal basis for the processing of login information and contact information is agreements.
 • When you complete an education with us, we process the information you submit via oral and written communication through, for example, interacting with platforms and systems, meetings, telephone, e-mail and other communication channels over electronic networks or in physical premises. The legal basis for this treatment is an agreement or a legitimate interest.
 • For the marketing treatments, the legal basis is our legitimate interest. This means that we believe that our interests in processing your personal data for these purposes listed above outweigh the privacy breach to which you are exposed as a result of the processing. This assessment has been made, especially taking into account that we believe that the treatment will be beneficial for you.
 • If your employer has ordered and/or paid for education on your behalf, we may process and share your personal information with him or her in order to fulfil our obligation. See also the section Employers, under the heading Who do we share personal information with? in this policy, regarding the purpose, type and legal basis for this treatment.

How long do we store your personal information?

We save agreements for subscription services during the agreement period + 5 years.

Personal data we handle so that you can complete training with us, we save during the training period + 30 days.

We save other personal information as long as you are a customer with us and up to a maximum of 12 months after that. Some personal data is stored for a more extended period of time, for example, to meet requirements from the Accounting Act and tax legislation. When the purposes of the treatments have been fulfiled, and the storage period has expired, your personal data will be securely deleted or anonymised so that it can no longer be linked to you.

Especially about cookies

A cookie is a small text-based data file that a web server requests to be stored in your browser. By generally sending the content of the cookie back with each request to the relevant website, it is possible for the server to keep track of the visitor’s preferences, behaviour or identity (insofar as it is known). We use the following cookies on our website:

 • Session cookies (a temporary cookie that expires when you close your browser or device).
 • Permanent cookies (cookies that remain on your computer until you delete them or they expire).
 • Third-party cookies (cookies set by a third-party website. With us, these are primarily used for analyzes, such as Google Analytics).

The cookies we use aim to improve the services we offer. Cookies give the website better functionality and make it easier for you as a user. We also use cookies to collect and analyze behavioural data based on your use of the website and services in order to improve the user experience and also enable individualized communication and messages to you as a user. We also use cookies to be able to direct relevant marketing to you.

How can you handle cookies?

You can change the settings for the use and scope of cookies in your browser at any time. You can then choose to block all cookies, only accept certain cookies or delete cookies when you close your browser. If you choose to block or delete cookies, this may mean that certain services cannot be used or that the website does not work correctly in all respects.

Who do we share personal information with?

Our starting point is not to disclose the data subject’s personal data to third parties if the data subject has not consented to it or if it is not necessary to fulfil our obligations under agreement or law. In cases where we disclose personal data to third parties, we ensure that the personal data is processed in a secure manner.

 • Service providers
  In order to fulfil the purposes of our processing of your personal data and to fulfil the requirements that we owe as a company, we share personal data with companies that provide services to us. It can be companies that provide course leaders and companies that provide platforms, cloud services, system support and other services. These companies may only process personal data after we have signed a written agreement with the company, and the processing may only take place according to the instructions they receive in connection with this. They may not use your personal data for their own purposes, and they are obliged by law and agreement to protect your personal data. A service provider may not share your personal information with third parties or subcontractors without our consent.
 • Employers
  If your employer has ordered and or paid for training on your behalf, we may, in order to fulfil our obligation in agreement with your employer,
  – manage personal data for you as a prospective training participant before you start your training by registering contact information and login information in platforms, communication systems, training administration systems and in other services used for the implementation of training. The legal basis for this treatment is an agreement or a legitimate interest.
  – send personal information about you as a training participant to designated contact persons in the agreement with your employer. The information sent is information about your use and achieved results in training. The legal basis for this treatment is an agreement or a legitimate interest.
 • Authorities
  We may provide necessary information to authorities if we are required by law to do so. This information may include your personal information. In connection with a legal dispute, it may also be relevant to transfer information that may contain personal data to other parties to the dispute.

How is your personal data protected?

We protect your personal data through a combination of technical and organizational solutions. We have taken special security measures to protect your personal data against illegal or unauthorized access. We have developed routines and working methods for your personal data to be handled in a secure manner. Only those people who actually need to process your personal data for their work tasks have access to it.

Your rights

As registered with us, you have the following rights:

 • You have the right to request an extract from the register where you can see what personal information we have about you.
 • You have the right to request correction if we have incorrect or incomplete personal information registered about you.
 • You have the right to have your personal data deleted under these conditions:
  – The information is no longer needed for the purpose for which it was collected.
  – If the information is saved with your consent and you revoke the consent.
  – If the treatment is based on a balance of interests, and there are no justified reasons that outweigh your interest.
  – If the personal data has been processed illegally.
  – If deletion is required to fulfil a legal obligation.
  – If you object to treatment for direct marketing purposes.

The right to have personal data deleted does not apply if we are obliged by law (e.g. the Accounting Act) to keep the data.

 • You have the right to data portability (the right to have your personal data transferred) provided that the legal basis is consent or agreement and what you can obtain is personal data concerning you, which you have provided yourself or which has been generated by your documents/activities.
 • You have the right to request that the processing of your personal data be restricted. However, if you request a restriction on your processing of personal data, this may mean that we will not be able to fulfil our possible obligations to you during the period in which the restriction is in force.
 • You have the right to object to the processing of personal data that has a balance of interests as a legal basis. In order for us to be able to continue with the current treatment, we need to be able to show a compelling, justified reason for the treatment that outweighs your interests, rights or freedoms. Otherwise, we may only process the data to establish, exercise or defend legal claims.
 • You always have the right to object to your personal data being used for direct marketing. If an objection is made to direct marketing, the personal data may no longer be processed for such purposes.

Changes to this Privacy Policy

Changes and updates to this personal data policy are published on the website projektledarutbildning.se and in other channels where the policy has been made available.

Do you have questions about how we process your personal data?

You are, of course, welcome to contact us if you have any questions about how we handle your personal information. ProjektStegen Sverige AB, org.no 556598-3011, Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm.

Terms of use the Service

The conditions below are approved together with the current privacy policy at the first login to the course portal.

These terms (the ”Terms of Use”) apply to the service (the ”Service”) provided by ProjektStegen Sverige AB, 556598-3011, (”ProjektStegen”). The service is made available to the course participant (the “Customer”) for a limited time (the “Agreement Period”). The Customer’s use of the Service is limited to the training and parts ordered by the Customer (the ”Order”). ProjektStegen grants the Customer, after making payment, a non-exclusive, non-transferable, license to use the Service in accordance with the Order and these Terms of Use, collectively referred to as (the ”Agreement”), for the training and for the number of users ordered. When Ordering the Service, the Customer accepts these Terms of Use and becomes bound by the Agreement.

The Service

The Service consists of the training(s), services and modules that are made available to the Customer via public electronic networks, cloud services, digital platforms or on-site in physical premises.

The Order

Ordering the Service may have taken place in one of the following ways:

 • The Customer orders the Service as an employee of the Customer’s employer (the ”Customer’s Employer”)
 • The Customer’s Employer orders the Service for the Customer
 • The Customer’s Employer orders a subscription or package of training for the Service in an agreement which thus constitutes an order for the Customer
 • The Customer orders the Service as a private individual

The Order includes a description of the content and scope of the Service that the Order covers (”Specification”) which can be found at the place of the Order. The Order shows the number of users of the Service ordered.

We reserve the right not to fulfil an Order if we deem that the Customer, or the organization that the customer represents, is a competitor to ProjektStegen.

The Agreement Period

The period during which the Service is made available to the Customer is stated in the Order. After the Agreement Period, the Customer is not entitled to use the Service.

Prices for the Service

Price for the Service is stated in the place where the Service is ordered by the Customer. Statutory VAT is added to the price.

Delivery and use of the Service

Delivery shall be deemed to have taken place when the Customer has received login information for the Service. The Customer uses the Service by logging in to the Service in the places such as platforms, communication channels and premises specified by ProjektStegen. The Service may only be used in the places that ProjektStegen directs to and provides.

Immaterial rights and right of use

The Service is copyrighted, and all immaterial rights regarding the Service belong to ProjektStegen exclusively. The Customer acquires only a limited right of use for the number of users ordered. The Customer does not have the right to make copies of all or parts of the Service. The Customer may not partially or in its entirety sublicense, rent out, transfer, lease, pledge or otherwise, for or without consideration, transfer any of the rights granted without written approval from ProjektStegen. Labelling or information about copyright in programs or on the medium where the Service is made available to the Customer may not be changed or removed. Nothing in these Terms of Use shall be construed as a transfer of any immaterial, or other rights, to the Customer or anyone else.

Management of login details

Login details provided to the Customer is personal, and it is the Customer’s responsibility to handle and store these in a secure manner so that their dissemination is prevented.

Secrecy

During the Agreement Period, ProjektStegen may receive confidential information about the Customer. Confidential information refers to written and oral information relating to trade and professional secrets or other information about the Customer or the Customer’s Employer that is not generally known or available and is to be regarded as confidential. ProjektStegen only has the right to use confidential information for the purpose for which it was provided by the Customer. This confidentiality shall apply during the Agreement Period and thereafter as long as the information is to be considered confidential. The confidentiality obligation under this paragraph does not cover whether disclosure or use of information is required by law or government decision. The type of information that ProjektStegen informed the Customer about may be disseminated to other users of the Service or to the Customer’s Employer shall also not be considered confidential.

Processing of personal data

By using the Service, the Customer agrees that ProjektStegen handles personal data in accordance with ProjektStegen’s privacy policy which is available on ProjektStegen’s website and in the digital platforms specified.

ProjektStegen wishes to inform the Customer in particular that if the Customer’s Employer ordered or paid for access to the Service, the Customer agrees through the Agreement that ProjektStegen sends information about the Customer’s achieved use and achieved results in the Service to the Customer’s Employer so that ProjektStegen can fulfil its obligation under this agreement.

Early termination of the Service

ProjektStegen has the right to terminate the Service and terminate the Agreement immediately upon termination if the Customer materially violates any provision of these Terms of Use. Infringement of a provision on the part of the Customer shall always be regarded as the granting of sub-licenses, and the use of the Service to a greater extent, for more users or in other ways than these terms expressly allow. The right to use the Service automatically ceases to apply if the Agreement is terminated for the reasons stated above.

Responsibility for use and errors in the Service

ProjektStegen does not guarantee that the Service is free from errors or that the result of the Customer’s use of the Service is error-free, optimal or complete for the Customer’s needs. ProjektStegen is only liable for direct damages caused by intent or gross negligence by ProjektStegen. ProjektStegen is not responsible for consequential damages or indirect damages such as, but not exclusively, lost trading profits, costs that have become useless, expected savings or other improvements that has not occurred or loss or distortion of data. ProjektStegen’s total liability for damages is limited to an amount corresponding to the payment made by the Customer regarding the damaging Service.

Maintenance of the Service

ProjektStegen shall maintain, update and upgrade the Service that ProjektStegen deems necessary. ProjektStegen also has the right but not the obligation to develop and change the Service and subcontractors, operating platforms and third-party products during the Agreement Period. Nothing in this section may cause significant deterioration of the Service.

The Customer is aware that ProjektStegen’s maintenance of the Service from time to time may mean that the Service needs to be made inaccessible through planned and unplanned downtime. ProjektStegen shall strive to carry out such work in a manner that causes as little inconvenience as possible to the Customer.

Use of subcontractors

ProjektStegen has the right to engage subcontractors to fulfil ProjektStegen’s obligations under the Agreement. ProjektStegen is responsible for the performance of such contractual obligations performed by subcontractors as if ProjektStegen itself had performed them.

Transfer of contract

The Agreement may not be transferred or otherwise transferred to third parties, except that ProjektStegen shall have the right to transfer its rights and obligations under the Agreement to a legal entity formed or authorized to take over all or part of ProjektStegen’s operations.

Changes to the terms

ProjektStegen has the right to make changes and additions to these Terms of Use during the current Agreement Period. In the event of changes, ProjektStegen shall notify the Customer based on what is appropriate based on the circumstances, for example by e-mail or via a message in the Service or on ProjektStegen’s website. If the Customer feels that changes or additions entail a significant deterioration of the terms, he must inform ProjektStegen about this, and the parties must then initiate negotiations to reach an agreement together.

Force majeure

A party is free from liability when loss, damage or delay is caused by government action or omission, new or changed legislation, conflict in the labour market, war event, fire, blockade or other circumstance that a party could not reasonably be expected to have expected and whose consequences the party could not reasonably have avoided or overcome (”Force Majeure”). A party claiming exemption under Force Majeure shall notify the other party in writing without delay. If the fulfilment of the Agreement has been materially prevented for a more extended period than one (1) month due to Force Majeure, a party may withdraw from the Agreement in writing.

Dispute and choice of law

Disputes in connection with the Agreement shall, if the Parties cannot by mutual agreement resolve any disagreements, be finally settled in each case by arbitration in accordance with the Stockholm Chamber of Commerce’s Arbitration Institute’s rules for simplified procedure. The arbitration shall take place in Stockholm. The Agreement, as well as the fulfilment of the same, shall be governed by and interpreted in accordance with Swedish law.

Varukorg
Rulla till toppen