Lättanvänd projektmodell som verkligen används

ProjektStegen® är en egenutvecklad projektmodell. Version 1.0 lanserades så tidigt som 1994. Vi avsätter stora resurser på att hela tiden vidareutveckla och förbättra projektmodellen. Det som utmärker vår projektmodell är enkelheten. Vi har tusentals användare och just enkelheten göra att det är en projektmetod som verkligen används i praktiken.

Vår breda installationsbas finns inom tjänste- och producerande bolag, globala koncerner, kommuner, myndigheter. Det visar att modellen verkligen fungerar som en gemensam projektmodell för både stora och mindre organisationer. Exempel på kunder är:

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB – Bisnode Sverige AB – EEL AB (ELON Elkedjan) – Ekobrottsmyndigheten – Elektroskandia Sverige AB – HL Display AB – Laholms kommun – Lantmännen koncernen – Lunds kommun – Malmö stad – Region Jönköpings län – RFS – Riksarkivet – SSPA Sweden AB – Vellinge kommun – Åklagarmyndigheten – m fl.

Kort filmklipp (49 sek) om projektmodellen


Om projektmodellen

ProjektStegens projektmodell passar olika typer av projekt, exempelvis IT-, produkt- och organisationsutveckling, genomförande av olika typer av evenemang m.m. Olika typer av projekt medför olika behov på utvecklingsprinciper, omfattning och stöd av projektmodellen.

Projektmodellen ProjektStegen® ger möjlighet att anpassa styrningen och administrationen av olika projekttyper utan att behöva göra omfattande modelländringar. Läs mer om vår projektmetod på sidan frågor och svar. De två vanligaste utvecklingsprinciperna är agilt arbetssätt och den s.k vattenfallsprincipen. ProjektStegen® stödjer båda dessa principer.

Kort filmklipp (2 min 22 sek) om projektmodellens uppbyggnad

Agilt arbetssätt

Agil utveckling, sk lättrörlig och flexibel utveckling, kan sägas innebära en kombination av ett inkrementellt och iterativt arbetssätt. I Agilt arbetssätt arbetar ett projekt nära beställare och mottagare av olika leveranser. Varje leverans har då en egen utvecklingscykel med ett antal olika moment som successivt arbetas fram, utvärderas och godkänns.

Beställare och mottagare är i agilt arbetssätt mycket aktiva under projektets genomförande. Exempel på arbetsuppgifter för beställare och mottagare är att löpande ha en aktiv roll vid t ex prioritering, planering, omplanering, testning och utvärdering etc.


Sekventiellt arbetssätt

Om arbetssättet sker enligt den sk vattenfallsprincipen utförs merparten av kravarbete, analyser och planering innan själva genomförandet påbörjas. Därefter utförs allt arbete som krävs för att kunna leverera det som projektet har åtagit sig att leverera. När allt arbete är klart överlämnas resultatet till beställaren.

Bilden visar hur ett projekt genomförs fas för fas enligt den sk vattenfallsprincipen.


WBS i projekt - work breakdown structure
Mål – Leveranser – Aktiviteter

Nyckelbegrepp i ProjektStegens projektprocess är leveranser. Utifrån projektets syfte och mål definieras konkreta leveranser som skall vara mätbara och ha en mottagare.

Leveranserna bryts ner till aktiviteter, dvs arbete som skall utföras och planeras. Detta kan ses som projektets två vertikala dimensioner: – resultat som förväntas att projektet ska leverera och arbete som behöver utföras för att kunna leverera.

En leverans är ett substantiv (t ex systemet). Aktiviteter är verb (utveckla moduler).


Definition av projekt

Vid införande av en gemensam projektmodell är det viktigt att bestämma vilken typ av arbete som är, och inte är, projekt.

Med en gemensam definition av vad som är projekt kan sedan arbetssätt och krav på användning av projektmodellen utformas.

Arbetsuppgifter som är mindre omfattande kanske inte ska klassificeras som projekt och därmed inte heller ha krav på användning av projektmodellen. Men, med fördel kan ändå delar av arbetssätt, verktyg och analyser från projektmodellen användas även då. T ex för att få ett enhetligt sätt att uppskatta tid, säkra resurser etc.

Kort filmklipp (1 min 44 sek) om ProjektStegens definition av projekt

4 gratis projektmallar att ladda ner

Dokument för SWOT-analys, Riskanalys, Ändringsförslag och Statusrapport är återkommande i nästan alla projekt. Vi ger dig här möjlighet att ladda ner dessa dokumentmallar från vår projektmodell utan kostnad för att använda i dina projekt.

Riskanalys – Ladda ner dokumentmall »
SWOT analys – Ladda ner dokumentmall »
Ändringsförslag – Ladda ner dokumentmall »
Statusrapportering – Ladda ner dokumentmall »

Snabblänkar om projektmodellen

Projektmodellens delar | Införandeprocess | Anpassningar | Plattformar | Priser | Frågor & Svar

Kontakta oss för en diskussion om projektmodell utifrån din organisations behov