LÄTTANVÄND PROJEKTMODELL
SOM VERKLIGEN ANVÄNDS

OM PROJEKTMODELLEN

ProjektStegen® är en egenutvecklad projektmodell. Version 1.0 lanserades så tidigt som 1994. Vi avsätter stora resurser på att hela tiden vidareutveckla och förbättra projektmodellen. Det som utmärker vår projektmodell är enkelheten. Vi har tusentals användare och just enkelheten göra att det är en projektmetod som verkligen används i praktiken.

Vår breda installationsbas finns inom tjänste- och producerande bolag, globala koncerner, kommuner, myndigheter. Det visar att modellen verkligen fungerar som en gemensam projektmodell för både stora och mindre organisationer.

Aktuell version är 9.0 som lanserades i december 2019.

Se en kort översiktsfilm om projektmodellen (2 min 22 sek)

ProjektStegens projektmodell passar olika typer av projekt, exempelvis IT-, produkt- och organisationsutveckling, genomförande av olika typer av evenemang, verksamhetsutvecklingsprojekt med mera. Olika typer av projekt medför olika behov på utvecklingsprinciper, omfattning och stöd av projektmodellen. Projektmodellen ProjektStegen® ger möjlighet att anpassa styrningen och administrationen av olika projekttyper utan att behöva göra omfattande modelländringar. De två vanligaste utvecklingsprinciperna benämns ofta Agilt arbetssätt eller Vattenfallsprincipen. ProjektStegen® stödjer båda dessa principer.

projektmodell

Agilt arbetssätt

Agil utveckling, sk lättrörlig och flexibel utveckling, kan sägas innebära en kombination av ett inkrementellt och iterativt arbetssätt. I Agilt arbetssätt arbetar ett projekt nära beställare och mottagare av olika leveranser. Varje leverans har då en egen utvecklingscykel med ett antal olika moment som successivt arbetas fram, utvärderas och godkänns.

Beställare och mottagare är i agilt arbetssätt mycket aktiva under projektets genomförande. Exempel på arbetsuppgifter för beställare och mottagare är att löpande ha en aktiv roll vid t ex prioritering, planering, omplanering, testning och utvärdering etc.

Bilden visar hur ett projekts leveranser successivt kan planeras och genomföras.

Sekventiellt arbetssätt

Om arbetssättet sker enligt den sk vattenfallsprincipen utförs merparten av kravarbete, analyser och planering innan själva genomförandet påbörjas. Därefter utförs allt arbete som krävs för att kunna leverera det som projektet har åtagit sig att leverera. När allt arbete är klart överlämnas resultatet till beställaren.

Bilden visar hur ett projekt genomförs fas för fas enligt den sk vattenfallsprincipen.

agil projektmodell

wbs projektmodellNyckelordet i ProjektStegens projektprocess är ordet leverans. Utifrån projektets syfte och mål definieras konkreta leveranser som skall vara mätbara och ha en mottagare. Leveranserna bryts ner till aktiviteter, dvs arbete som skall utföras och planeras i tid. Detta kan ses som projektets två vertikala dimensioner: – resultat som förväntas att projektet ska leverera och arbete som behöver utföras för att kunna leverera.
En projektplan kan också ses ur följande horisontella perspektiv: vad som skall göras, vem som skall göra det, när det skall göras och vad det kostar. Samtliga dessa perspektiv är centrala i ProjektStegens modell.

Värt att notera är att begreppet projektleverans omfattar allt som en beställare och styrgrupp vill att projektet ska ta fram, det innebär att även t ex testrapporter och dokument som styrker en produkts eller tjänsts kvalitet etc, utgör en leverans för projektet.

EXEMPEL PÅ KUNDER

ProjektStegen® är en väl använd och beprövad projektmodell inom ett stort antal olika branscher inom näringslivet och offentlig sektor.

Se exempel på kunder som använder ProjektStegen® i sin projektverksamhet:

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB – Bisnode Sverige AB – EEL AB (ELON Elkedjan) – Ekobrottsmyndigheten – Elektroskandia Sverige AB – HL Display AB – Laholms kommun – Lantmännen koncernen – Lunds kommun – Malmö stad – Region Jönköpings län – RFS – Riksarkivet – SSPA Sweden AB – Vellinge kommun – Åklagarmyndigheten – m fl.

Se en kort film om projektmodellens definition av projekt (1 min 44 sek)

SKÄRMBILDER FRÅN PROJEKTMODELLEN

Projektmodellen finns för flera olika tekniska plattformar. Självklart finns projektmodellen som en komponent färdig att användas i Microsoft SharePoint för Office 365. Den kommer färdig att användas direkt i er SharePoint miljö och kan t ex användas tillsammans med Microsoft Teams. Designen baseras på SharePoint modern sites  och vi använder enbart standardkomponenter i SharePoint.

PROJEKTMODELLENS OLIKA DELAR

Vår projektmetodik innehåller flera olika delar som tillsammans skapar bra förutsättningar för effektiva projekt. Varje del kan enkelt anpassas. Anpassningarna kan göras av kunden själv eller med hjälp av en konsult från oss. Erfarenheten visar att behovet av anpassningar normalt är relativt få eftersom modellen med avsikt är skapad och utformad så att den ska passa de flesta typer av projekt.

Bra stöd genom hela projektet

Digital handbok

Den digitala handboken innehåller beskrivning av projektmodellens alla faser och steg. På ett enkelt och lättöverskådligt sätt beskrivs syfte, innehåll och vad som är viktigt att tänka på. Tillsammans med dokumentmallar, exempel och checklistor ger den digitala handboken användaren en god förståelse för varje steg i projektmodellen.

Över 50 olika mallar

Dokumentmallar

För de flesta steg i varje projektfas i projektmodellen finns en länk till en dokumentmall. Projektmodellen innehåller tre olika typer av dokumentmallar. 5 st Styrande dokument. 5 st Beslutande dokument. Ca 40 st Stödjande dokument. Dokumentstödet i projektmodellen ger användaren en flexibel möjlighet att anpassa nivå och omfattning på dokumentation av projekt efter behov.

För hur stegen används praktiskt

Exempel

För varje steg i den digitala handboken, som har en tillhörande dokumentmall, finns också en länk till ett exempel på en ifylld dokumentmall. För de Styrande och Beslutande dokumenten finns det också dokumentmallar med hjälptexter, dvs för varje rubrik finns en hjälptext som beskriver hur mallen är tänkt att användas/vilken typ av information som ska skrivas i dokumentet.​

För roller, situation och faser

Checklistor

En projektmetod ska naturligtvis ha checklistor. Checklistorna underlättar projektarbetet och säkerställer att viktiga moment och delar inte glöms bort. Det finns t ex checklistor för varje projektfas, checklistor anpassade för olika projektroller och checklistor för olika projektsituationer, t ex vid arbete med risker i projekt.

Skapa struktur för olika projekttyper

Projektarkiv

Med ett projektarkiv för det enskilda projektet kan användaren kopiera alla projektmodellens dokumentmallar via en sk zip-fil istället för att kopiera ner enskilda dokumentmallar. Projektarkivet innehåller en mappstruktur där varje mapp innehåller relevanta dokumentmallar. Mapparna i projektarkivet är ett exempel på en struktur för ett enskilt projekt och kan enkelt anpassas vid behov.

Enkel modell att följa

Hjälp & Ordlista

Projektmodellen innehåller beskrivningar för att enkelt komma igång med projektmodellens olika delar. Det gör att både erfarna och mindre erfarna projektledare direkt kan använda samtliga delar av projektmodellen. Det finns även en ordlista som förklarar vanliga begrepp och definitioner.

DOKUMENTSTÖD - EN KOMPLETT PROJEKTMODELL

Som stöd för att hålla ordning och reda på beslut och central information i projektmodellen finns totalt ca 50 dokumentmallar i Microsoft® Word, Excel och PowerPoint format. Dokumenten är antingen styrande, vilket innebär att de dokumenterar de beslut som fattats i och om projektet, eller stödjande, vilket innebär att projektet använder dem i sin löpande verksamhet i syfte att informera och rapportera om projektets verksamhet.

 

 • check Projektdirektiv – Beställarens dokument för att initiera projektet
 • check Förstudierapport – Beskrivning av olika möjliga lösningsförslag
 • check Projektplan – Detaljerad beskrivning av hela projektet
 • check Leveransprotokoll – Protokoll för kvittens på levererat resultat
 • check Slutrapport – Dokumentation av projektet och olika lärdomar

 

 • check Beslut-Grind 0 – Starta projektet och inleda förstudiefasen och/eller planeringsfasen
 • check Beslut-Grind 1 – Godkänna resultatet från förstudien och ta ställning till projektets fortsättning
 • check Beslut-Grind 2 – Godkänna resultatet från planeringen och ta ställning till projektets fortsättning
 • check Beslut-Grind 3 – Godkänna samtliga leveranser och besluta att projektet skall avvecklas
 • check Beslut-Grind 4 – Avsluta projektet

 

 • check Aktivitetsbeskrivning
 • check Aktivitetsförteckning
 • check Analys av genomförbarhet
 • check Avveckling
 • check Begrepp och definitioner
 • check Beställarens godkännande
 • check Betalning
 • check Budget
 • check Ekonomisk kalkyl
 • check Identifiera aktiviteter
 • check Intressentanalys
 • check Kommunikationsplan
 • check Konsekvensanalys
 • check Kvalitetsmål
 • check Lagar och avtal
 • check Leveransbeskrivning
 • check Leveransförteckning
 • check Metoder, Standards och Regler
 • check Milstolpeplan
 • check Möteskallelse
 • check Mötesprotokoll
 • check Prioriteringar
 • check Projektdagbok
 • check Projektorganisation
 • check Projektrutiner i Genomförandet
 • check Resurssäkring
 • check Riskanalys
 • check Start
 • check Statusrapport
 • check SWOT-analys
 • check Säkerhet och Sekretess
 • check Tidrapport
 • check Tidsplan
 • check Uppföljning aktiviteter
 • check Uppföljning projektleveranser
 • check Ändringsförslag
 • check Ändringsförteckning
 • check Ändringsregler m fl

4 projektmallar att ladda ner

Dokument för SWOT-analys, Riskanalys, Ändringsförslag och Statusrapport är återkommande i nästan alla projekt.

Vi ger dig här möjlighet att ladda ner dessa dokumentmallar från vår projektmodell utan kostnad för att använda i dina projekt.

TEKNISKA PLATTFORMAR

En projektmodell ska vara lättillgänglig och integreras med befintliga system. Därför finns vår projektmodell färdig för leverans på flera olika tekniska plattformar, t ex för Office 365, SharePoint On premises, WordPress eller ert eget CMS. Mer information om plattformar för projektmodellen finns här »

Kontakta oss för en diskussion om projektmodell

Har du några frågor om vår projektmodell?