Lättanvänd projektmodell som verkligen används

ProjektStegen® är en egenutvecklad projektmodell. Version 1.0 lanserades så tidigt som 1994. Vi avsätter stora resurser på att hela tiden vidareutveckla och förbättra projektmodellen. Det som utmärker vår projektmodell är enkelheten. Vi har tusentals användare och just enkelheten göra att det är en projektmetod som verkligen används i praktiken.

Vår breda installationsbas finns inom tjänste- och producerande bolag, globala koncerner, kommuner, myndigheter. Det visar att modellen verkligen fungerar som en gemensam projektmodell för både stora och mindre organisationer.

Aktuell version är 9.0 som lanserades i december 2019.


OM PROJEKTMODELLEN

ProjektStegens projektmodell passar olika typer av projekt, exempelvis IT-, produkt- och organisationsutveckling, genomförande av olika typer av evenemang, verksamhetsutvecklingsprojekt med mera. Olika typer av projekt medför olika behov på utvecklingsprinciper, omfattning och stöd av projektmodellen. Projektmodellen ProjektStegen® ger möjlighet att anpassa styrningen och administrationen av olika projekttyper utan att behöva göra omfattande modelländringar. De två vanligaste utvecklingsprinciperna benämns ofta Agilt arbetssätt eller Vattenfallsprincipen. ProjektStegen® stödjer båda dessa principer.


AGILT ARBETSSÄTT

Agil utveckling, sk lättrörlig och flexibel utveckling, kan sägas innebära en kombination av ett inkrementellt och iterativt arbetssätt. I Agilt arbetssätt arbetar ett projekt nära beställare och mottagare av olika leveranser. Varje leverans har då en egen utvecklingscykel med ett antal olika moment som successivt arbetas fram, utvärderas och godkänns.

Beställare och mottagare är i agilt arbetssätt mycket aktiva under projektets genomförande. Exempel på arbetsuppgifter för beställare och mottagare är att löpande ha en aktiv roll vid t ex prioritering, planering, omplanering, testning och utvärdering etc.

Bilden visar hur ett projekts leveranser successivt kan planeras och genomföras.


SEKVENTIELLT ARBETSSÄTT

Om arbetssättet sker enligt den sk vattenfallsprincipen utförs merparten av kravarbete, analyser och planering innan själva genomförandet påbörjas. Därefter utförs allt arbete som krävs för att kunna leverera det som projektet har åtagit sig att leverera. När allt arbete är klart överlämnas resultatet till beställaren.

Bilden visar hur ett projekt genomförs fas för fas enligt den sk vattenfallsprincipen.


MÅL – LEVERANSER – AKTIVITETER

Nyckelordet i ProjektStegens projektprocess är ordet leverans. Utifrån projektets syfte och mål definieras konkreta leveranser som skall vara mätbara och ha en mottagare. Leveranserna bryts ner till aktiviteter, dvs arbete som skall utföras och planeras i tid. Detta kan ses som projektets två vertikala dimensioner: – resultat som förväntas att projektet ska leverera och arbete som behöver utföras för att kunna leverera.
En projektplan kan också ses ur följande horisontella perspektiv: vad som skall göras, vem som skall göra det, när det skall göras och vad det kostar. Samtliga dessa perspektiv är centrala i ProjektStegens modell.

Värt att notera är att begreppet projektleverans omfattar allt som en beställare och styrgrupp vill att projektet ska ta fram, det innebär att även t ex testrapporter och dokument som styrker en produkts eller tjänsts kvalitet etc, utgör en leverans för projektet.


EXEMPEL PÅ KUNDER

ProjektStegen® är en väl använd och beprövad projektmodell inom ett stort antal olika branscher inom näringslivet och offentlig sektor.

Se exempel på kunder som använder ProjektStegen® i sin projektverksamhet:

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB – Bisnode Sverige AB – EEL AB (ELON Elkedjan) – Ekobrottsmyndigheten – Elektroskandia Sverige AB – HL Display AB – Laholms kommun – Lantmännen koncernen – Lunds kommun – Malmö stad – Region Jönköpings län – RFS – Riksarkivet – SSPA Sweden AB – Vellinge kommun – Åklagarmyndigheten – m fl.


4 gratis projektmallar att ladda ner

Dokument för SWOT-analys, Riskanalys, Ändringsförslag och Statusrapport är återkommande i nästan alla projekt.

Vi ger dig här möjlighet att ladda ner dessa dokumentmallar från vår projektmodell utan kostnad för att använda i dina projekt.

Kontakta oss för en diskussion om projektmodell utifrån din organisations behov