LÄTTANVÄND PROJEKTMODELL

Populär projektmodell som utvecklats under 30 år

ProjektStegen® är en egenutvecklad projektmodell. Version 1.0 lanserades så tidigt som 1994. Vi avsätter stora resurser på att hela tiden vidareutveckla och förbättra projektmodellen. Det som utmärker vår projektmodell är enkelheten. ProjektStegen® erbjuder ett flexibelt sätt att välja utvecklingsstrategi för projekt, antingen traditionell sekventiell utveckling ett agilt genomförande i etapper.

Vår breda installationsbas finns inom tjänste- och producerande bolag, globala koncerner, kommuner, myndigheter. Det visar att modellen verkligen fungerar som en gemensam projektmodell för både stora och mindre organisationer, där typen och karaktären på projekt varierar stort.

Exempel på kunder är:Alligo koncernen – ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB – Bisnode Sverige AB – EEL AB (ELON Elkedjan) – Ekobrottsmyndigheten – Elektroskandia Sverige AB – HL Display AB – Laholms kommun – Lantmännen koncernen – Lunds kommun – Malmö stad – Region Jönköpings län – RFS – Riksarkivet – SSPA Sweden AB – Troax – Vellinge kommun – Åklagarmyndigheten – m fl.

Här kan du beställa

Kort filmklipp (49 sek) om projektmodellen

Om Projektmodellen

ProjektStegens projektmodell passar olika typer av projekt, exempelvis IT-, produkt- och organisationsutveckling, genomförande av olika typer av evenemang m.m. Olika typer av projekt medför olika behov på utvecklingsprinciper, omfattning och stöd av projektmodellen.
Projektmodellen ProjektStegen® ger möjlighet att anpassa styrningen och administrationen av olika projekttyper utan att behöva göra omfattande modelländringar.

Sekventiellt arbetssätt

Om arbetssättet sker enligt den sk vattenfallsprincipen utförs merparten av kravarbete, analyser och planering innan själva genomförandet påbörjas. Därefter utförs allt arbete som krävs för att kunna leverera det som projektet har åtagit sig att leverera. När allt arbete är klart överlämnas resultatet till beställaren. Det går naturligtvis att dela in projekt i mindre leveranser och etapper även om vattenfallsprincipen används. Att kombinera sekventiellt och agilt är också möjligt, men då krävs en tydlighet i hur de olika arbetssätten ska utföras av projektet i det praktiska arbetet.

Agilt arbetssätt

Agil utveckling, sk lättrörlig och flexibel utveckling, kan sägas innebära en kombination av ett inkrementellt och iterativt arbetssätt. I Agilt arbetssätt arbetar ett projekt nära beställare och mottagare av projektets resultat. Projektet delas in i mindre etapper, där varje etapp har en egen utvecklingscykel där resultatet successivt planeras, genomförs, presenteras och levereras. I varje etapp utvärderas projektets arbetssätt och det framtagna resultatet. Lärdomar och kunskap tas tillvara för kommande arbete.

Agila projekt använder planering på olika nivåer. En övergripande planering säkerställer att verksamhetens behov tillmötesgås genom att de får rätt leveranser vid rätt tidpunkt. För att hela tiden tillgodose behov som verksamheten bedömer som bråttom och viktigt väljs delar ut ifrån den övergripande prioriteringen och en mer detaljerad plan plan utformas för en etapp.

projektmodell

Agilt arbetssätt

Nyckelbegrepp i ProjektStegens projektmodell är leverans. Utifrån projektets syfte och mål definieras konkreta leveranser som skall vara mätbara och ha en mottagare.

Leveranserna bryts ner till aktiviteter, dvs arbete som skall utföras och planeras. Detta kan ses som projektets två vertikala dimensioner: resultat som förväntas att projektet ska leverera och arbete som behöver utföras för att kunna leverera.

Definition av projekt

Vid införande av en gemensam projektmodell är det viktigt att bestämma vilken typ av arbete som är, och inte är, projekt.

Med en gemensam definition av vad som är projekt kan sedan arbetssätt och krav på användning av projektmodellen utformas.

Arbetsuppgifter som är mindre omfattande kanske inte ska klassificeras som projekt och därmed inte heller ha krav på användning av projektmodellen. Med fördel kan ändå delar av arbetssätt, verktyg och analyser från projektmodellen användas även då. T ex för ett enhetligt sätt att uppskatta tid och resurser.

Kort filmklipp (1 min 44 sek) om ProjektStegens definition av projekt
Varukorg
Rulla till toppen