ProjektStegen® är en egenutvecklad projektmodell. Version 1.0 lanserades så tidigt som 1994. Vi lägger ner ett stort arbete på att hela tiden vidareutveckla och förbättra projektmodellen. Det som utmärker vår modell är enkelheten. Enkelheten gör också att modellen verkligen används i praktiken.

Vår breda installationsbas som t ex koncerner, kommuner, myndigheter m fl att modellen verkligen fungerar som en gemensam projektmodell för både stora och små organisationer

Aktuell version är 8.0. Den lanserades i november 2018.

Modellen i ProjektStegen® består av totalt fem faser med tillhörande steg. Varje fas har endast ett styrande och ett beslutande dokument. Vid behov kompletteras dessa dokument med olika typer av stödjande dokument.

oversiktprojektmodell

ProjektStegen modell passar olika typer av projekt, exempelvis IT-, produkt- och organisationsutveckling, genomförande av olika typer av evenemang, verksamhetsutvecklingsprojekt med mera. Olika typer av projekt medför olika behov på utvecklingsprinciper, omfattning och stöd av projektmodellen. Projektmodellen ProjektStegen® ger möjlighet att anpassa styrningen och administrationen av olika projekttyper utan att behöva göra omfattande modelländringar. De två vanligaste utvecklingsprinciperna benämns ofta Agilt arbetssätt eller Vattenfallsprincipen. ProjektStegen® stödjer båda dessa principer.

Agilt arbetssätt

projektmodelliterativAgil utveckling, sk lättrörlig och flexibel utveckling, kan sägas innebära en kombination av ett inkrementellt och iterativt arbetssätt. I Agilt arbetssätt arbetar ett projekt nära beställare och mottagare av olika leveranser. Varje leverans har då en egen utvecklingscykel med ett antal olika moment som successivt arbetas fram, utvärderas och godkänns.

Beställare och mottagare är i agilt arbetssätt mycket aktiva under projektets genomförande. Exempel på arbetsuppgifter för beställare och mottagare är att löpande ha en aktiv vid t ex prioritering, planering, omplanering, testning och utvärdering etc.
​​​
Bilden till höger visar hur ett projekts leveranser succesivt kan planeras och genomföras.

Vattenfallsprincipen

Om arbetssättet sker enligt den sk vattenfallsprincipen utförs merparten av kravarbete, analyser och planering innan själva genomförandet påbörjas. Därefter utförs allt arbete som krävs för att kunna leverera det som projektet har åtagit sig att leverera. När allt arbete är klart överlämnas resultatet till beställaren.

Bilden nedan visar hur ett projekt genomför fas för fas enligt den sk vattenfallsprincipen.
projektmodellvattenfall

planeringsprincipNyckelordet i ProjektStegens modell är ordet leverans. Utifrån projektets syfte och mål definieras konkreta leveranser som skall vara mätbara och ha en mottagare. Leveranserna bryts ner till aktiviteter, dvs arbete som skall utföras och planeras i tid. Detta kan ses som projektets två vertikala dimensioner: – resultat som förväntas att projektet ska leverera och arbete som behöver utföras för att kunna leverera.

En projektplan kan också ses ur följande horisontella perspektiv: vad som skall göras, vem som skall göra det, när det skall göras och vad det kostar. Samtliga dessa perspektiv är centrala i ProjektStegens modell.

Värt att notera är att begreppet projektleverans omfattar allt som en beställare och styrgrupp vill att projektet ska ta fram, det innebär att även t ex testrapporter och dokument som styrker en produkts eller tjänsts kvalitet etc, utgör en leverans för projektet.

Projektmodellens dokumentstöd

Som stöd för att hålla ordning och reda på beslut och central information innehåller projektmodellen ett stort antal projektmallar i Microsoft® Word, Excel och PowerPoint format. Läs mer om beslutande, styrande och stödjande dokument här » där kan du även ladda ner några dokumentmallar helt utan kostnad.

Från start till mål

Allt är inte projekt. Men när ett arbetet stämmer in på definitionen av ett projekt ger projektmodellen ett tydligt stöd för ett projekt, från start till mål. För varje projektsteg finns en beskrivning, exempel, checklista och en dokumentmall. Enkel att anpassa för olika typer av projekt.

Projektmodellen baseras på ett konventionellt arbetssätt där initieringsfasen etablerar projektet, planeringsfasen definierar projektet och omfattningen. Därefter följer faserna genomförande och avveckling.

Vid behov inleds projektet med en förstudie för att studera olika möjliga lösningsalternativ.

Kontakta oss för en diskussion om ert behov av projektmodell

Till kontakt
Till kontakt

Referenser – exempel på kunder som har licens för vår projektmodell

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB –  Bisnode Sverige AB – EEL AB (ELON Elkedjan) – Ekobrottsmyndigheten – Elektroskandia Sverige AB – HL Display AB – Laholms kommun – Lantmännen – Lunds kommun – Malmö stad – Region Jönköpings län – RFS – Riksarkivet – SSPA Sweden AB – Vellinge kommun – Åklagarmyndigheten – m fl