Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Projektledarutbildning sedan 1998

+900

KUNDER

Över 900 olika organisationer har använt sig av ProjektStegen som leverantör av utbildning, verktyg och tjänster sedan 1998.

+8 500

KURSDELTAGARE

Över 8 500 deltagare har vi utbildat i projekt sedan 1998. Deltagarna kommer från både näringslivet och den offentliga sektorn.

12

LÄNDER

Vi har genomfört projektledarutbildning på plats i länder som t ex USA, Kina, Malaysia, Storbritannien och Schweiz.

100% fokus på utbildning, verktyg & tjänster för projekt

Våra projektledarutbildningar kombinerar traditionell projektutbildning med digitala komponenter för effektiv pedagogik och maximal användarupplevelse. Idag är vi tveklöst en aktör i framkant när det gäller modern projektledarutbildning för alla roller.
projektledarutbildning

Projektledarutbildning online - på riktigt!

Redan år 2012 lanserade vi vår första helt digitala projektledarutbildning. Sedan dess avsätter vi dagligen stora resurser till att utveckla och förbättra vårt digitala erbjudande. 

Varje e-learning har noga genomtänkt pedagogik och upplägg. Vi skapar variation och inspiration genom olika komponenter, som t ex filmklipp, övningar, exempel, reflektion, interaktiva element och kunskapstest.

Lättanvänd projektmodell med tusentals användare

Vår projektmodell ProjektStegen® består av totalt fem faser som var och en har ett styrande dokument och ett beslutande dokument. För varje fas finns ett antal tillhörande steg med beskrivningar, checklistor och projektmallar samt tillhörande exempel. Projektmodellen kan levereras på flera olika tekniska plattformar, bl a Microsoft SharePoint för Office365 och WordPress. Projektmodellen innehåller över 40 olika projektmallar.

Vilken är den bästa projektledarutbildningen?

Vi förstår att det kan vara svårt att välja projektledarutbildning. Det finns ett stort utbud av utbildningar och många olika aktörer att välja mellan. Området projektledning är lite speciellt av flera anledningar. Rollen och synen på projektledare kan innebära helt olika saker mellan olika branscher och typer av projekt. Sedan är dina förkunskaper naturligtvis viktiga att beakta vid val av utbildning. Vi har utbildat projektledare i över 20 år, och rekommenderar vår e-learning Praktisk projektledning som en bra grundutbildning i projektledning. Den kursen ger dig helheten i professionell projektledning. Om du vill komplettera e-learning med coaching utifrån din nuvarande situation och behov rekommenderar vi kursen Diplomerad projektledare.

Blogg om projektledning

På vår blogg om projektledning finns artiklar med tips, råd och inspiration för projekt. Här finns fördjupningsartiklar med spännande innehåll inom projektledning och projektarbetsformen. På bloggen om projektledning finns också gratis dokumentmallar för projekt som du kan använda i dina projekt.

Fler tips på inspiration till dig som är intresserad av projektledning hittar du på dom här länkarna:
Rapport om framtiden för projektledning ● Tips för projektledare ● Blogg av IPMA ● Stor blogg med tips 

Tips för framgångsrik projektledning

Här beskriver vi kortfattat 10 faktorer som enskilt och tillsammans kan öka förutsättningarna för lyckade projekt. Genom att gå en projektledarutbildning hos oss får du både helheten och enskilda delar för att bli en framgångsrik projektledare.

Tydliga projektmål och effektmål
Med tydliga mål som dokumenterar syfte och förväntat resultat kan projektet fokusera på rätt saker samt styra och prioritera arbetet mot uppsatta mål.

Realistik projektplan
Med en realistisk projektplan ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt projekt. Det innebär att beställaren blir nöjd med projektets tid, kostnad och kvalitet.

Ledningens stöd
Med stöd från ledningen ökar projektets möjligheter att genomföra projektet enligt projektplanen och att få hjälp med att lösa eventuella problem under projektets genomförande. En engagerad ledning är ofta avgörande för effektiva projekt.

Rätt bemanning
Med rätt bemanning kan projektet genomföras med rätt kompetens, engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Med rätt bemanning ökar också sannolikheten för rätt kvalitet och för att projektresultatet ska kunna användas som tänkt av beställaren.

Dokumentation och formalia
Ett projekt som är väl dokumenterat och har en hög nivå på formalia har ofta större förutsättningar att bli lyckat genom att tydligheten ökar och risken för missförstånd minskar.

Tydliga roller och ansvarsförhållanden
Med tydliga roller och ansvarsförhållanden i projekt blir samarbetet enklare och effektivare, både inom projektets organisation och mot projektets omvärld. Genom att roller och ansvar är tydliga minskar också risken för konflikter.

Ett gemensamt arbetssätt
Med ett gemensamt arbetssätt för projektarbete underlättas planering och uppföljning under hela projektets gång genom att faser, steg, beslut och dokument hanteras på ett likartat sätt för alla projekt.

Tydliga beslutspunkter
Med tydliga beslutspunkter och milstolpar skapas bra förutsättningar för att veta vad, när och hur olika typer av beslut ska fattas i ett projekt.

Förankring och kommunikation
Genom att löpande arbeta med förankring och kommunikation i projekt säkerställs att olika intressenters behov tillvaratas och att det enskilda projektet hela tiden kommunicerar rätt typ av information till sina intressenter.

Våga stoppa projekt
Genom att löpande kritiskt granska ett projekts förutsättningar för att lyckas kan olika signaler tyda på att det bästa är att stoppa ett projekt. Det krävs ofta både mod och beslutsamhet för att stoppa ett projekt.

Vad innebär det att vara projektledare?

Att vara projektledare handlar om att tydliggöra projektmål och effektmål. Utifrån målen leder och stödjer projektledaren projektmedlemmarna genom hela projektet.

Fler viktiga uppgifter för en projektledare är att:
Beskriva och ange arbetssätt – förutsättningar, resursbehov och processer
Följa upp och lära samt vid behov korrigera
Strukturera aktiviteter och överlämna leveranser till beställare
Skapa forum och rutiner för att tillvarata nya kunskaper under och efter projekt

Arbetsformen projekt har vissa egenskaper som leder till uppgifter och kanske utmaningar som projektledaren behöver behärska och gilla. Även om vissa delar i projektledarskapet är återkommande och liknar ledarskap i allmänhet så medför projekts avsaknad av historia speciella förutsättningar jämfört med traditionellt ledarskap.