Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Projektmodellens delar

Vår projektmetodik innehåller flera olika delar som tillsammans skapar bra förutsättningar för effektiva projekt. Varje del kan enkelt anpassas. Anpassningarna kan göras av kunden själv eller med hjälp av en konsult från oss. Se nedan vilka olika delar som ingår i en licens för projektmodellen.

Digital handbok

Den digitala handboken innehåller beskrivning av projektmodellens alla faser och steg. På ett enkelt och lättöverskådligt sätt beskrivs syfte, innehåll och vad som är viktigt att tänka på. Tillsammans med dokumentmallar, exempel och checklistor ger den digitala handboken användaren en god förståelse för varje steg i projektmodellen.
projektmodellhandbok
dokumentmallarprojekt

Dokumentmallar

För de flesta steg i varje projektfas i projektmodellen finns en länk till en dokumentmall. Projektmodellen innehåller tre olika typer av dokumentmallar. 5 st Styrande dokument. 5 st Beslutande dokument. Ca 40 st Stödjande dokument. Dokumentstödet i projektmodellen ger användaren en flexibel möjlighet att anpassa nivå och omfattning på dokumentation av projekt efter behov.

Exempel

För varje steg i den digitala handboken, som har en tillhörande dokumentmall, finns också en länk till ett exempel på en ifylld dokumentmall. För de Styrande och Beslutande dokumenten finns det också dokumentmallar med hjälptexter, dvs för varje rubrik finns en hjälptext som beskriver hur mallen är tänkt att användas/vilken typ av information som ska skrivas i dokumentet.​
exempelprojektplan
lathundarprojektledning

Checklistor

En projektmetod ska naturligtvis ha checklistor. Checklistorna underlättar projektarbetet och säkerställer att viktiga moment och delar inte glöms bort. Det finns t ex checklistor för varje projektfas, checklistor anpassade för olika projektroller och checklistor för olika projektsituationer, t ex vid arbete med risker i projekt.

Projektarkiv

Med ett projektarkiv för det enskilda projektet kan användaren kopiera alla projektmodellens dokumentmallar via en sk zip-fil istället för att kopiera ner enskilda dokumentmallar. Projektarkivet innehåller en mappstruktur där varje mapp innehåller relevanta dokumentmallar. Mapparna i projektarkivet är ett exempel på en struktur för ett enskilt projekt och kan enkelt anpassas vid behov.
checklistorprojektledning

Hjälp & Ordlista

Projektmodellen innehåller beskrivningar för att enkelt komma igång med projektmodellens olika delar. Det gör att både erfarna och mindre erfarna projektledare direkt kan använda samtliga delar av projektmodellen. Det finns även en ordlista som förklarar vanliga begrepp och definitioner.

Projektmodellens dokumentstöd

Som stöd för att hålla ordning och reda på beslut och central information i projektmodellen finns totalt ca 50 dokumentmallar i Microsoft® Word, Excel och PowerPoint format. Dokumenten är antingen styrande, vilket innebär att de dokumenterar de beslut som fattats i och om projektet, eller stödjande, vilket innebär att projektet använder dem i sin löpande verksamhet i syfte att informera och rapportera om projektets verksamhet.

Projektmodellens princip med att endast ha 5 styrande dokument gör den mycket flexibel för kunder att själva lägga till och ta bort egna stödjande dokument utan att logiken i projektmodellen ändras.

 • Projektdirektiv – Beställarens dokument för att initiera projektet
 • Förstudierapport – Beskrivning av olika möjliga lösningsförslag
 • Projektplan – Detaljerad beskrivning av hela projektet
 • Leveransprotokoll – Protokoll för kvittens på levererat resultat
 • Slutrapport – Dokumentation av projektet och olika lärdomar
 • Beslut-Grind 0 – Starta projektet och inleda förstudiefasen och/eller planeringsfasen
 • Beslut-Grind 1 – Godkänna resultatet från förstudien och ta ställning till projektets fortsättning
 • Beslut-Grind 2 – Godkänna resultatet från planeringen och ta ställning till projektets fortsättning
 • Beslut-Grind 3 – Godkänna samtliga leveranser och besluta att projektet skall avvecklas
 • Beslut-Grind 4 – Avsluta projektet
 • Aktivitetsbeskrivning
 • Aktivitetsförteckning
 • Analys av genomförbarhet
 • Avveckling
 • Begrepp och definitioner
 • Beställarens godkännande
 • Betalning
 • Budget
 • Ekonomisk kalkyl
 • Identifiera aktiviteter
 • Intressentanalys
 • Kommunikationsplan
 • Konsekvensanalys
 • Kvalitetsmål
 • Lagar och avtal
 • Leveransbeskrivning
 • Leveransförteckning
 • Metoder, Standards och Regler
 • Milstolpeplan
 • Möteskallelse
 • Mötesprotokoll
 • Prioriteringar
 • Projektdagbok
 • Projektorganisation
 • Projektrutiner i Genomförandet
 • Resurssäkring
 • Riskanalys
 • Start
 • Statusrapport
 • SWOT-analys
 • Säkerhet och Sekretess
 • Tidrapport
 • Tidsplan
 • Uppföljning aktiviteter
 • Uppföljning projektleveranser
 • Ändringsförslag
 • Ändringsförteckning
 • Ändringsregler
 • M. fl.

Klicka på pilarna för att se vilka dokumentmallar som ingår i projektmodellen.