Projektmodell med dokumentstöd

3 900 kr

Den här tjänsten är det praktiska stödet till de utbildningar vi tillhandahåller. Du får tillgång till vår lättanvända projektmodell ProjektStegen® med ett stort antal dokumentmallar för styrning och administration av projekt. Starta inom en timme under kontorstid.

 • 3 månaders tillgång till molntjänst
 • Tydliga beskrivningar av projektfaser och steg
 • Över 50 dokumentmallar på svenska för Officepaketet
 • 10 dokumentmallar på engelska
 • Exempel på varje steg
 • Checklistor
 • Ordlista

Projektmodellen ProjektStegen® är generell och passar olika typer av projekt, exempelvis produkt, tjänster, verksamhetsutveckling, IT, evenemang m.m. Den är enkel att anpassa så att den passar projekt av olika karaktär, omfattning och komplexitet. Genom att använda våra mallar skapar du en bra grund för professionell projektledning.

Vad innehåller verktyget?

 • Beskrivningar av varje projektfas & steg i projekt
 • Exempel på ifyllda mallar
 • 5 styrande dokument (Projektdirektiv, Förstudierapport, Projektplan, Leveransprotokoll och Slutrapport)
 • Ca 40 stödjande dokument (t ex Riskanalys, Projektorganisation, Resurssäkring m. fl.
 • Checklistor för projektfaser, roller och situationer
 • Ordlista

Professionella dokumentmallar som är enkla att använda och anpassa utifrån karaktär och omfattning på projekt.


Målgrupp
Projektledare och delprojektledare som vill få ett praktiskt metodstöd vid genomförande av projekt. Projektmodellen beskriver tydligt hur uppstart, planering, genomförande och administration av projekt kan hanteras. För varje steg finns också en tillhörande dokumentmall.  Projektmodellen är enkel att använda och det finns tydliga beskrivningar för varje steg. De styrande dokumenten har också hjälptexter för att underlätta användning. Det finns också ett tillhörande exempel för varje dokumentmall.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Projektmodellen används idag av både nya och seniora projektledare.


Enkelt & flexibelt genomförande:

 1. Inom en timme efter din beställning (under kontorstid) skickar vi dig ett välkomstmail med inloggningsuppgifter till vår moderna och lättanvända molntjänst.
 2. Du får tillgång till hela projektmodellen under 3 månader.
 3. Se nästa flik för vad du får med dig efter att din tillgång till molntjänsten upphör.

Molntjänsten kan användas på dator, surfplatta eller mobil. Du behöver ha Microsoft Office installerat för att kunna använda dokumentmallarna.


Det här får du med dig när du beställer molntjänsten:

Innan din avtalstid för molntjänsten upphör kan du spara ner projektmodellens alla dokumentmallar och checklistor till din egen enhet. Du kan sedan använda dokumentmallarna för obegränsat antal projekt utan någon bindningstid. Antalet användare av mallarna är dock begränsat till det antal licenser som beställts för molntjänsten.

Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för tillgång till en molntjänst där projektmodellen ProjektStegen® tillgängliggörs. Projektmodellen utgörs av följande digitala delar, som enskilt och tillsammans benämns som ”Tjänsten Projektmodellen”;

 • Digital handbok, bestående av en projektstruktur med 5 faser och tillhörande steg för respektive fas.
 • Dokumentmallar, framtagna i Microsoft® Word/Excel/Powerpoint, bestående av mallar för att utföra faser och steg enligt projektmodellen.
 • Exempel, bestående av ifyllda dokumentmallar.
 • Checklistor, för olika projektfaser, projektroller och projektsituationer.
 • Hjälpavsnitt, som beskriver handhavandet av Produktens olika beståndsdelar.
 • Instruktionsfilmer.
 • Illustrationer och andra grafiska element.

Tjänsten Projektmodellen tillhandahålls av ProjektStegen Sverige AB, 556598-3011, (”ProjektStegen”). Tjänsten Projektmodellen görs tillgänglig för användare (”Kunden”) under en begränsad tid (”Avtalsperioden”). Kundens nyttjande av Tjänsten Projektmodellen begränsas till den omfattning och period som Kunden beställt (”Beställningen”). ProjektStegen upplåter till Kunden, efter dennes erläggande av betalning, en icke exklusiv, icke överlåtbar, licens att nyttja Tjänsten Projektmodellen i enlighet med Beställningen och dessa Användarvillkor, gemensamt benämnda (”Avtalet”), för det antal användare som beställts. Vid Beställning av Tjänsten Projektmodellen godkänner Kunden dessa Användarvillkor och blir bunden till Avtalet.

Beställningen

Beställning av Tjänsten Projektmodellen kan ha skett på något av följande sätt:

 • Kunden beställer Tjänsten Projektmodellen som anställd hos Kundens arbetsgivare (”Kundens Arbetsgivare”)
 • Kundens Arbetsgivare beställer Tjänsten Projektmodellen åt Kunden
 • Kunden beställer Tjänsten Projektmodellen som privatperson

Till Beställningen hör beskrivning av vilket innehåll och omfattning av Tjänsten Projektmodellen som Beställningen omfattar (”Specifikation”) som återfinns på platsen för Beställningen. Av Beställningen framgår antalet användare av Tjänsten Projektmodellen som beställts. Beställningen görs på av ProjektStegen angiven plats.

Avtalsperiod

Perioden där Tjänsten Projektmodellen görs tillgänglig för Kunden framgår av Beställningen. Efter Avtalsperioden har Kunden ej rättighet att nyttja Tjänsten Projektmodellen.

Priser för Tjänsten Projektmodellen

Pris för Tjänsten Projektmodellen framgår av den plats där Tjänsten Projektmodellen beställts av Kunden. Till pris tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Tjänsten Projektmodellen omfattar endast den aktuella versionen vid tidpunkten för Beställningen och omfattar ej framtida uppgraderingar.

Leverans och användning av Tjänsten Projektmodellen

Leverans skall anses ha skett när Kunden har mottagit inloggningsuppgifter till Tjänsten Projektmodellen. Kunden använder Tjänsten Projektmodellen genom inloggning till Tjänsten Projektmodellen i de platser såsom plattformar, kommunikationskanaler och lokaler som angivits av ProjektStegen. Tjänsten Projektmodellen får endast användas på de platser ProjektStegen anvisar till och tillhandahåller.

Ångerrätt

Om Kunden beställer Tjänsten Projektmodellen på annat sätt än som privatperson gäller inte distansavtalslagen och ingen ångerrätt föreligger efter att Kunden beställt Tjänsten.

Om Kunden beställer Tjänsten Projektmodellen som privatperson har Kunden enligt distansavtalslagen rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att Kunden tagit emot e-post med bekräftelse på gjord Beställning. Denna ångerrätt gäller endast om Kunden inte startat Tjänsten Projektmodellen genom att logga in på den webbplats eller kursportal där Tjänsten Projektmodellen görs tillgänglig för Kunden. Efter Kundens inloggning upphör ångerrätten att gälla.

Om Kunden vill utnyttja ångerrätten ska detta göras inom ångerrättens giltighet genom att skicka e-post till info@projektstegen.se med meddelande om att Kunden önskar ångra sitt köp.

Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Tjänsten Projektmodellen är upphovsrättsligt skyddad och samtliga immateriella rättigheter beträffande Tjänsten Projektmodellen tillkommer ProjektStegen exklusivt. Kunden förvärvar endast en icke exklusiv och icke överlåtbar nyttjanderätt till Tjänsten för det antalet användare som beställts. Kunden får inte delvis eller i sin helhet vidarelicensiera, hyra ut, överlåta, upplåta, pantsätta eller på annat sätt, mot eller utan vederlag, överföra någon av de rättigheter som upplåts utan skriftligt godkännande från ProjektStegen. Märkning eller uppgift om upphovsrätt eller copyright i program eller på medium där Tjänsten Projektmodellen görs tillgänglig för Kunden får inte förändras eller avlägsnas. Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till Kunden eller någon annan.

Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja Tjänsten Projektmodellen och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av dokumentmallarna eller att sprida, tillhandahålla eller publicera dokumentmallar eller annat innehåll från Tjänsten Projektmodellen på intranät, webbplats eller annat forum, kanal, sätt eller media.

Tjänsten Projektmodellens innehåll får inte helt eller delvis användas, eller utgöra en del av, en produkt eller tjänst som inte tillhandahålls och ägs av ProjektStegen om inte annat skriftligen överenskommits.

Särskilt om dokumentmallar och checklistor:

 • Kunden ges en icke tidsbunden rätt att använda dokumentmallar och checklistor, för det antal användare som framgår av Beställningen, även efter att Kundens tillgång till Tjänsten Projektmodellen upphört.
 • Kunden har rätt att utföra ändringar så att dokumentmallar och checklistor passar för Kundens ändamål.
 • Kunden har rätt att sprida det arbetsmaterial som blir resultatet av Kundens användning av dokumentmallar, såsom t ex en projektplan för ett specifikt projekt som Kunden upprättat med stöd av dokumentmallar i Tjänsten Projektmodellen.
Hantering av inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter som delges Kunden är personliga och det åligger Kunden att hantera och förvara dessa på ett betryggande sätt så att spridning därav förhindras.

Behandling av personuppgifter

Genom att använda Tjänsten Projektmodellen godkänner Kunden att ProjektStegen hanterar personuppgifter i enlighet med ProjektStegens personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på ProjektStegens webbplats samt i de digitala plattformar som anges.

ProjektStegen vill särskilt informera Kunden om att om Kundens Arbetsgivare beställt eller bekostat tillgång till Tjänsten Projektmodellen godkänner Kunden genom Avtalet att ProjektStegen skickar information om Kundens uppnådda användning och uppnådda resultat i Tjänsten Projektmodellen till Kundens Arbetsgivare för att ProjektStegen ska kunna fullgöra sitt åtagande enligt avtal mot denne.

Förtida upphörande av Tjänsten Projektmodellen

ProjektStegen har rätt att stänga av Tjänsten Projektmodellen och säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden i väsentligt avseende åsidosätter bestämmelse i dessa Användarvillkor. Som åsidosättande av bestämmelse från Kundens sida skall alltid anses upplåtelse av underlicenser, och nyttjande av Tjänsten Projektmodellen i större omfattning, för fler användare eller på annat sätt än dessa villkor uttryckligen tillåter. Rätten att nyttja Tjänsten upphör automatiskt att gälla om Avtalet sägs upp av ovan angivna anledningar.

Ansvar för användning och fel i Tjänsten Projektmodellen

ProjektStegen garanterar inte att Tjänsten Projektmodellen är fri från fel eller att resultatet av Kundens användning av Tjänsten Projektmodellen är felfritt, optimalt eller komplett för Kundens behov. ProjektStegen ansvarar endast för direkta skador som orsakas genom uppsåt eller grov oaktsamhet av ProjektStegen. ProjektStegen ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador såsom exempelvis, dock ej uteslutande, förlorad handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga, förväntad besparing eller annan förbättring som uteblivit eller förlust eller förvanskning av data. ProjektStegens totala skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande den betalning som erlagts av Kunden avseende den skadegörande Tjänsten Projektmodellen.

Underhåll av Tjänsten Projektmodellen

ProjektStegen ska underhålla, uppdatera och uppgradera Tjänsten Projektmodellen som ProjektStegen anser nödvändig. ProjektStegen har även rätt men inte skyldighet att under Avtalsperioden utveckla och ändra Tjänsten Projektmodellen och underleverantörer, driftsplattformar och tredjepartsprodukter. Ingenting i denna punkt får medföra väsentliga försämringar av Tjänsten Projektmodellen.

Kunden är medveten om att ProjektStegens underhåll av Tjänsten Projektmodellen från tid till annan kan komma att medföra att Tjänsten Projektmodellen behöver göras otillgänglig genom planerade och oplanerade driftsstopp. ProjektStegen ska sträva efter att genomföra sådant arbete på ett sätt som medför så lite olägenhet som möjligt för Kunden.

Användning av underleverantörer

ProjektStegen har rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av ProjektStegens åtaganden enligt Avtalet. För utförandet av sådana avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer ansvarar ProjektStegen som om de hade utförts av ProjektStegen själv.

Överlåtelse av avtal

Avtalet får inte överlåtas eller på annat sätt överföras till tredje part, bortsett från att ProjektStegen skall ha rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till juridisk person som bildats eller bemyndigats att överta hela eller del av ProjektStegens verksamhet.

Ändringar i villkoren

ProjektStegen har rätt att göra ändringar och tillägg till dessa Användarvillkor under pågående avtalsperiod. Vid ändringar ska ProjektStegen meddela Kunden utifrån vad som är lämpligt utifrån omständigheterna, t ex via e-post eller via meddelande i Tjänsten Projektmodellen eller på ProjektStegens webbplats. Om Kunden upplever att förändringar eller tillägg innebär väsentlig försämring av villkoren ska denne informera ProjektStegen om detta och parterna ska därefter inleda förhandling för att tillsammans nå en överenskommelse.

Force majeure

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, krigshändelse, brand, blockad eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (”Force Majeure”). Part som påkallar befrielse enligt Force Majeure skall skriftligen utan dröjsmål underrätta motparten därom. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats för längre tid än en (1) månad på grund av Force Majeure, äger part skriftligen frånträda Avtalet.

Tvist och lagval

Tvist i anledning av Avtalet skall, om Parterna inte i samförstånd kan lösa eventuella meningsskiljaktigheter, slutligt vid varje tillfälle avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat förfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Avtalet såväl som fullgörandet av detsamma skall styras av, och tolkas i enlighet med svensk lag.Kunden förvärvar endast en icke exklusiv och icke överlåtbar nyttjanderätt till Tjänsten för det antalet användare som beställts.

Exempel på mallar som ingår

Projektdirektiv – Förstudierapport – Projektplan – Leveransprotokoll – Slutrapport – Beslut – Prioriteringar – Riskhantering – Aktivitetsbeskrivning – Aktuella frågor – Analys av genomförbarhet – Avveckling – Begrepp och Definitioner – Budget – Identifiera aktiviteter – Intressentanalys – Kommunikationsplan – Konsekvensanalys – Lagar och Avtal – Leveransbeskrivning – Leveransförteckning – Metoder och Standarder och Regler – Milstolpeplan – Möteskallelse – Mötesprotokoll – Presentera projektet Projektorganisation – Projektrutiner- Projektöverlämning – Protokoll styrgruppsmöte – Restlista – Resurssäkring – Statusrapport – Styrgruppsmöte – SWOT – Säkerhet och sekretess – Tidrapport – Tidsplan – Uppföljning – Ändringsförslag – Ändringsförteckning – Ändringsregler – m fl.

En väl beprövad projektmodell med ett stort antal aktiva användare

Projektmodellen första version lanserades redan 1998. Sedan dess uppdateras och förbättras den hela tiden. Enkelheten att använda och flexibiliteten är och har alltid varit ledord för projektmodellen. Se exempel nedan på hela organisationer som valt att använda vår projektmodell i sin projektverksamhet:

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB – Bisnode Sverige AB – EEL AB (ELON Elkedjan) – Ekobrottsmyndigheten – Elektroskandia Sverige AB – HL Display AB – Laholms kommun – Lantmännen koncernen – Lunds kommun – Malmö stad – Region Jönköpings län – RFS – Riksarkivet – SSPA Sweden AB – Vellinge kommun – Åklagarmyndigheten – m fl.