Finns det en optimal projektstorlek?

Det är svårt att hitta en generell regel för vad som är en optimal projektstorlek. Ett alltför litet projekt levererar inget av tillräckligt värde och ett för stort projekt kan kväva sig självt. Någonstans däremellan finns den optimala projektstorleken. Exakt var den finns varierar, men det går att systematiskt närma sig frågan.

WBS – en bra början

Ett vanligt sätt att angripa projekt är att arbeta med en sk WBS – Work Breakdown Structure. Först identifieras förväntade leveranser från projektet. Därefter analyseras de arbetsuppgifter/aktiviteter som krävs för varje leverans. Slutligen skapas projektplanen genom att aktiviteterna läggs ut i kalendern, med hänsyn till beroendeförhållanden mellan aktiviteterna.

Ofta nöjer sig många projekt med att göra en WBS. Men risken är att resultatet blir komplext och svåröverskådligt och därmed svårt att styra och följa upp. Det leder ofta till förseningar och fördyringar. Då uppstår inte sällan kaos och projektledaren tappar greppet om sluttid och om budget. Dessutom förskjuts medarbetarnas förväntade insats i tid, vilket förmodligen inte alls passar med deras egna och organisationens övriga planer.

Känns det igen? Någon form av ytterligare strukturering krävs för att få kontroll.

Don´t boil the ocean – dela upp projektet i mindre delar

Det finns ett välkänt managementbegrepp som heter Don´t boil the ocean, något som i det här sammanhanget fritt skulle kunna översattas till ”fokusera på en mindre del i taget istället för att allt på en gång”.

Med WBS:en som utgångspunkt struktureras arbetet i mindre delar som kan genomföras fristående från varandra. Resultatet blir ett antal olika komponenter/delar som tas fram och levereras fristående. Slutligen sätts de samman till en slutprodukt. Fördelen är att utvecklingen blir mer fokuserad, att komponenterna enklare kan bytas ut och att de i bästa fall kan återanvändas i andra sammanhang.

Projektstorlek

Frågan återstår dock om delarna ska utgöra delprojekt som underordnas ett huvudprojekt, eller om delarna ska vara fristående projekt med egen projektplan, ledning och bemanning?

Generellt sett brukar delprojekt vara att föredra om delarna ska levereras som en helhet. Likaså är delprojekt ofta bra om det är samma styrgrupp, projektledare och resurser för de olika delarna.

Fristående projekt är intressant om delarna kan levereras och användas separat och därmed har ett egenvärde för beställaren. I de fallen kan man med fördel etappindela projektet.

Begreppet projektprogram är också värt att nämna i det här sammanhanget. Vad som menas med det begreppet varierar kraftigt. Oftast innebär det att ett antal delprojekt, eller fristående projekt, har någon form av gemensam styrning i form av t ex en programledning. Programledningens uppgift kan t ex vara att samordna delarna, prioritera och säkerställa att dubbelarbete inte sker mellan de olika projekten.

Enklare att prioritera och tidigare leveranser

En fördel med att dela in projektet och leveranserna i mindre delar är att prioritering ofta blir enklare. Om tid och eller pengar tar slut kan man se vad som kan strykas eller senareläggas. En annan fördel med att bryta ner till delprojekt eller fristående projekt är att leveranser kommer tidigare och mer succesivt, istället för en stor leverans på slutet. Det här angreppssättet är något som blir allt mer vanligt och är ett exempel på agil utveckling.

Nedan beskrivs generella fördelar ur beställarens och ur projektgruppens synvinkel:

Fördelar för beställaren

 • Får successivt ta del av de förbättringar som projektet levererar
 • Får erfarenhet av nya tekniker och synsätt. En lärande process
 • Kanske blir medveten om nya möjligheter, vilket man kanske inte var från början
 • Får erfarenhet av att kommunicera effektivt med projektgruppen
 • Ser hur uppskattning av kostnader och tider fungerar i verkligheten
 • Får en uppfattning om projektgruppens styrkor och svagheter

Fördelar för projektgruppen

 • Ser tidigt effekterna av sitt arbete
 • Får erfarenhet av att kommunicera effektivt med beställaren
 • Får ökade kunskaper om verksamheten och beställarens problem. En lärande process
 • Ser hur uppskattning av kostnader och tider fungerar i verkligheten
 • Fokus på beställarens problem och önskemål ökar
 • Får en ökad uppfattning om beställarens engagemang, kunskap och tillgänglighet

Några faktorer som talar för att dela in ett stort projekt i mindre delar

 • Antal involverade personer är stort
 • Planerad genomförandetid är lång
 • Projektet är komplext
 • Ny teknik används
 • Ovana och dåliga kunskaper inom organisationen för aktuell typ av projekt
 • Beställaren har behov av tidiga resultat
 • Det finns ett antal kritiska delar
 • Projektet är geografiskt spritt
 • Projektet innehåller stora risker

7 steg för att dela in ett projekt i mindre delar

 1. Gör en WBS för hela projektet
 2. Dela upp i separata och helst fristående delar, om så är möjligt, vilket nästan alltid är fallet. Grunden för uppdelningen kan vara verksamhetsnyttan, teknik, risker etc
 3. Upprätta en lämplig tidsordning för allt som ska utföras. Naturligtvis måste man ta hänsyn till eventuella samband och beroendeförhållanden mellan delarna
 4. Prioritera delarna, vilket måste samplaneras med tidsordningen. Exempel på prioriteringsgrader är MÅSTE, VIKTIGT, BRA ATT HA
 5. Bestäm om delarna ska genomföras som delprojekt under ett och samma projekt eller fristående projekt
 6. Samla alla intressenter och gå igenom hela planeringsarbetet tillsammans för att komma fram till ett optimalt angreppssätt
 7. Fatta beslut och starta

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen